Криптовалюта як інструмент залучення інвестицій та перспектива стратегічного розвитку біоенергетичного потенціалу переробних підприємств галузі АПК в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена дослідженню можливостей використання криптовалюти як інноваційного механізму фінансування в аграрному секторі України, зокрема переробних підприємств. Аграрний сектор, який є фундаментом економіки багатьох країн, стикається з викликами у забезпеченні ефективного фінансування. Традиційні методи фінансування часто не можуть задовольнити потреби сектору через високі відсоткові ставки, вимоги до застави та тривалі процеси погодження. Криптовалюта, яка базується на технології блокчейн, пропонує ряд переваг, таких як прозорість транзакцій, зниження витрат на транзакції та можливість здійснювати міжнародні платежі без посередників. Це може мати особливе значення для аграрних підприємств, які шукають шляхи оптимізації своєї діяльності та залучення інвестицій. Основна увага в статті приділяється ролі криптовалют у сільському господарстві. Розглядаються основні принципи роботи криптовалют, такі як біткойн, Ethereum та інші, а також їх потенційне використання в аграрному секторі. Особливий акцент робиться на можливостях використання «розумних контрактів» для автоматизації платежів та управління ризиками. У статті автори також розглядають потенційні виклики та обмеження, пов’язані з впровадженням криптовалют у сільському господарстві. Це включає регуляторні питання, потребу в освіті та розумінні нових технологій, а також ризики, пов’язані з волатильністю криптовалют. Основні висновки дослідження підкреслюють величезний потенціал криптовалют для трансформації сільськогосподарського сектору, надаючи нові економічні можливості для фермерів та переробних підприємств. Зокрема, криптовалюта може відігравати ключову роль у фінансуванні інноваційних агротехнологічних проектів, сприяючи сталому розвитку сектору. Загалом, стаття є важливим внеском у дослідження ролі криптовалют у сільському господарстві, надаючи цінні інсайти для дослідників, практиків та політиків, які зацікавлені в оптимізації та модернізації аграрного сектору
The article is devoted to the study of the possibilities of using cryptocurrency as an innovative financing mechanism in the agricultural sector of Ukraine, in particular, processing enterprises. The agricultural sector, which is the foundation of many countries’ economies, faces challenges in ensuring effective financing. Traditional financing methods often fail to meet the sector’s needs due to high interest rates, collateral requirements, and lengthy approval processes. Cryptocurrencies based on blockchain technology offer a number of advantages, such as transparency of transactions, reduced transaction costs, and the ability to make international payments without intermediaries. This may be of particular importance for agricultural enterprises looking for ways to optimize their operations and attract investment. The article focuses on the role of cryptocurrencies in agriculture. The basic principles of cryptocurrencies, such as Bitcoin, Ethereum and others, as well as their potential use in the agricultural sector are discussed. Particular emphasis is placed on the possibilities of using «smart contracts» to automate payments and manage risks. The authors also discuss potential challenges and limitations associated with the introduction of cryptocurrencies in agriculture. These include regulatory issues, the need for education and understanding of new technologies, and risks associated with cryptocurrency volatility. The main findings of the study emphasize the enormous potential of cryptocurrencies to transform the agricultural sector, providing new economic opportunities for farmers and processing companies. In particular, cryptocurrencies can play a key role in financing innovative agro-technological projects, contributing to the sustainable development of the sector. Overall, the article is an important contribution to the study of the role of cryptocurrencies in agriculture, providing valuable insights for researchers, practitioners, and policy makers interested in optimizing and modernizing the agricultural sector

Опис

Ключові слова

криптовалюта, біоенергетика, переробні підприємства, токенізація, економічний стан, переробна галузь, агропромисловий комплекс, альтернативні джерела енергії, біогаз, cryptocurrency, bioenergy, processing enterprises, tokenization, economic situation, processing industry, agro-industrial complex, alternative energy sources, biogas, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Данкевич, А. Є. Криптовалюта як інструмент залучення інвестицій та перспектива стратегічного розвитку біоенергетичного потенціалу переробних підприємств галузі АПК в Україні / А. Є. Данкевич, В. А. Малінов // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. – 2023. – № 9 (77). – С. 35–41. – (Серія : Економічні науки).

Зібрання