Соціальна реклама на патріотичну тематику в контексті масових комунікацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена аналізу соціальної реклами в умовах воєнного часу на патріотичну тематику. Визначено, що основним засобом поширення соціальної реклами в умовах воєнного часу стала зовнішня реклама, представлена на білбордах, плакатах, вивісках на зупинках. Соціальна реклама виступає як потужний інструмент у формуванні суспільних переконань та цінностей, маючи великий вплив на свідомість та поведінку людей. Її роль полягає не лише у сповіщенні громадськості про проблеми, але і в активному формуванні культурного середовища та стимулюванні соціальних змін. Соціальна реклама, присвячена патріотичній тематиці, може стати каталізатором об'єднання громади, підвищувати популярність української культури, розповсюджувати ключові ідеї для суспільства та сприяти формуванню патріотичного настрою
The article is devoted to the analysis of social advertising in wartime conditions on patriotic topics. It was determined that the main means of spreading social advertising in wartime conditions was outdoor advertising, presented on billboards, posters, signs at bus stops. Social advertising acts as a powerful tool in the formation of public beliefs and values, having a great influence on the consciousness and behavior of people. Its role is not only to inform the public about problems, but also to actively shape the cultural environment and stimulate social change. Social advertising dedicated to patriotic themes can become a catalyst for community unification, increase the popularity of Ukrainian culture, spread key ideas for society and contribute to the formation of a patriotic mood

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, соціальна реклама, соціальна комунікація, рекламна комунікація, інформація, суспільство, department of marketing, social advertising, social communication, advertising communication, information, society

Бібліографічний опис

Лелека, О. О. Соціальна реклама на патріотичну тематику в контексті масових комунікацій / О. О. Лелека // ScientificWorldJournal : International Scientific Periodical Journal. – 2024. – Вип. 24–02. – С. 178–183.

Зібрання