Концептуальні основи екобезпечного сталого розвитку суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Актуальність дослідження проблематики екобезпечного розвитку обумовлена потребами практики, насамперед, завданням пошуку шляхів і ресурсів вирішення екологічної проблеми, яка для України стоїть надзвичайно гостро. І хоча літератури з цього приводу є досить багато, проблему не можна вважати остаточно вирішеною. Серед низки завдань першочерговими є: визначення поняття «екобезпечного розвитку» (його зміст та складники); логіко-гносеологічні можливості і практична функція поняття «екобезпечного розвитку»; людський фактор в системі екобезпечного розвитку; екологічна свідомість як основа екобезпечної діяльності людини. The relevance of the problem research cubespace development is driven by practical needs, above all, the task of finding ways and resources to address environmental problems, which for Ukraine is extremely acute. Although the literature on this subject quite a lot, the problem cannot be considered finally solved. Among several tasks, the most important are: the definition of «cubespace development» (content and components); the logical-epistemological possibilities and practical function of the concept of «cubespace development»; the human factor in the system cubespace development; environmental awareness as a basis for eco-safe human activities.

Опис

Ключові слова

екобезпечний розвиток, сталий розвиток, трансформаційне суспільство, cabestany development, sustainable development, transitional society, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Попова, І. В. Концептуальні основи екобезпечного сталого розвитку суспільства / І. В. Попова, Т. М. Чорна // Економіка природокористування:стан, проблеми, перспективи : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 13-20 березня 2017 р., м. Ірпінь. - С. 138-142.

Зібрання