Використання електронних підручників в процесі творчого саморозвитку особистості студента

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Приорітетним напрямком розвитку освіти визначено впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забепечують подальше удосконалення навчально – виховного процесу. Цього можна досягнути шляхом поступової інформатизації системи освіти, запровадження дистанційного навчання. Нагальною потребою є суттєве поліпшення якості та ефективності самостійної роботи студентів, забезпечення її електронними підручника, а в подальшому і створення централізованої електронної бібліотеки у ВНЗ. Це дасть змогу студентам краще засвоювати навчальний матеріал, завдяки наочності та візуалізації навчальної та доступності наукової літератури. The priority direction of development of education defined by the introduction of modern information and communication technologies, providing further improve teaching - upbringing process. This can be achieved by gradual informatization of the education system, the introduction of distance learning. The urgent need is to dramatically improve the quality and efficiency of the independent work of students, provision of electronic textbooks, and subsequently a centralized digital library at the university. This will allow students to better master the learning material due to evidentness and visualization training and access to scientific literature.

Опис

Ключові слова

електронний підручник, інформаційно – комунікаційні технології, дистанційне навчання, наочність, electronic textbook, іnformation - communication technology, distance learning, evidence, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Маноха, Л. Ю. Використання електронних підручників в процесі творчого саморозвитку особистості студента / Л. Ю. Маноха, О. В. Нерозпак, Д. В. Попелюх, Д. Г. Трокоз // Нові технології навчання : наук. - метод. зб. - 2004. - Спец. вип. - С. 124-125.

Зібрання