Wellbeing-технології ‒ новий напрямок у розвитку менеджменту персоналу компаній харчової галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена питанню застосування wellbeing-технологій в менеджменті персоналу компаній харчової галузі з метою підвищення їхньої ефективності та результативності. В основу дослідження покладено системний підхід до розвитку wellbeing-технологій у менеджменті персоналу. Застосовані методи: аналізу, синтезу, індукції і дедукції, аналогій, порівняння та узагальнення. Новий формат відносин у компаніях позиціонує благополуччя працівників ‒ wellbeing- технології як фундамент, на якому базується розвиток, продуктивність й фінансова успішність. Зокрема в менеджменті персоналу з'явилися нові напрямки розвитку: благополуччя співробітників ‒ wellbeing-management і управління стресом або вигоранням ‒ anti-burnout-management. Обґрунтовані заходи, які мають забезпечити благополуччя співробітників та підвищення якості їхнього життя, що вносять зміни в різні сфери життєдіяльності: комфорт на робочому місці, здоровий спосіб життя і харчування, спорт, профілактика хвороби, психологічний стан і управління стресом, консультації wellbeing-коучів для працівників, фінансове благополуччя, баланс роботи і особистого життя. Проаналізовано успішне впровадження wellbeing-технологій в менеджменті персоналу відомих компаній Google, Johnson & Johnson, Next Jump, Buffer, Chesapeake Energy, Accenture, Facebook, що поєднується з їхніми фінансовими здобутками та розвитком. Досліджені сфери діяльності, в яких найбільше піклуються про здоров’я та благополуччя працівників. Проаналізовано початковий розвиток впровадження елементів wellbeing-технологій у вітчизняних компаніях харчової галузі ‒ Кернел, Данон, Глобино, МХП і Оболонь. Досліджені сучасні причини підвищення рівня стресу у компаніях харчової галузі, які пов’язані з умовами пандемії, недостатньої мотивації та розвитку персоналу. Узагальнення підходів до застосування wellbeing-технологій в діяльності компаній в умовах пандемії. Обґрунтовано, що подальший перспективний розвиток wellbeing-технологій в менеджменті персоналу вітчизняних компаній на пряму пов’язане з реалізацією принципів корпоративної соціальної відповідальності та впровадженням стандарту ДСТУ ISO 45001:2019 «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці». The question of wellbeing- technologies application in the personnel management of companies of food industry with the aim of increasing their efficiency and effectiveness is sanctified in the article. The study is based on a systematic approach to the development of wellbeing technologies in personnel management. Applied methods: analysis, synthesis, induction and deduction, analogies, comparison and generalization. The new format of relations in companies, positions workers’ prosperity ‒ wellbeing - technologies is the basis, the development, productivity and financial success is based on it. In particular, the personnel management has new directions of development: employees’ prosperity ‒ wellbeing - management and stress management or ‒ anti-burnout-management. Events, that must provide prosperity of employees and increase their life’s qualities that bring changes in the different spheres of vital functions: comfort in the workplace, healthy way of life and food, sport, prophylaxis of illness, psychological state and stress management, consultations of wellbeing-stress coaches for workers, financial prosperity, balance of work and personal life are proved. Successful introduction of wellbeing- technologies in personnel management of well-known companies of Google, Johnson & Johnson, Next Jump, Buffer, Chesapeake Energy, Accenture, Facebook, that combines with their financial achievements and development is analyzed. The spheres of activity that care of health and prosperity of workers are investigated.

Опис

Ключові слова

wellbeing-технології, професійний стрес, благополуччя працівників, менеджмент персоналу, умови пандемії, компанія, харчова галузь, wellbeing technologies, personnel management, employee welfare, occupational stress, pandemic conditions, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Драган, О. І. Wellbeing-технології ‒ новий напрямок у розвитку менеджменту персоналу компаній харчової галузі / О. І. Драган // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27. – № 2. – С. 55–64.

Зібрання