Сталий економічний розвиток у контексті системної парадигми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті здійснено дослідження змісту та сутності сталого розвитку в контексті системної парадигми. Доведено первісну роль протиріччя між оточуючим середовищем та цілісністю системи (іманентними властивостями) в забезпеченні процесів розвитку. Визначено, що сталий розвиток це поєднання цілісності розвитку та певного фундаментального класу стійкості. Обґрунтовано доцільність розуміння сталого розвитку як властивості системи зберігати ознаки цілісності завдяки певним обставинам відносно змін у результаті розв’язання протирічь обумовлених відповідними чинниками.The article investigates the concept and nature of sustainable development in the system paradigm context. Initial role of the contradiction between the environment and the system integrity (intrinsic properties) in the process development software is proved. Sustainable development as a combination of the integrity and development of a certain fundamental class resistance is defined. The expediency of sustainable development understanding as system properties to preserve the integrity of the signs due to certain circumstances in respect of changes as a result of conflict resolution, due to relevant factors is validated.

Опис

Ключові слова

сталий розвиток, системна парадигма, цілісність системи, протиріччя, клас стійкості, sustainable development, systemic paradigm, the system integrity, the contradictions, the class stability, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Бурлуцька, С. В. Сталий економічний розвиток у контексті системної парадигми / С. В. Бурлуцька // Економічний форум. – 2016. – №1. – С. 91–95.

Зібрання