Синтез оптимальних матричних регуляторів з мінімальною чутливістю до зовнішніх збурень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається задача побудови оптимального матричного ПІД-регулятора відносно спостережуваних параметрів об'єкта керування, що функціонує в умовах невизначеності. Оптимальний регулятор знаходиться з умови мінімізації інтегрального квадратичного критерію якості при забезпеченні мінімальної чутливості керування і стану системи щодо зовнішніх збурень. The problem of constructing an optimal PID controller matrix relative to the observed parameters of the object of control, operating under uncertainty. The optimal controller is provided with integral quadratic minimization criterion in ensuring quality control and the minimum sensitivity of the system to external perturbations.

Опис

Ключові слова

оптимальне мінімаксне керування, матричні регулятори, чутливість керування і стану, нерівність Релея, фундаментальна матриця розв’язків, інтегрально-квадратичний критерій, еліпсоїд зовнішніх збурень, minimax optimal control, matrix controlers, sensitivity control and state inequality Rayleigh, fundamental matrix solution, integral-quadratic criterion ellipsoid external disturbances, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Лобок, О. П. Синтез оптимальних матричних регуляторів з мінімальною чутливістю до зовнішніх збурень / О. П. Лобок, Б. М. Гончаренко, Л. Г. Віхрова // Техніка в сільгосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – 2008. - Вип. 21. – С. 60-77.

Зібрання