Моделювання оборотних коштів підприємств за допомогою методів статистичного аналізу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті визначено головні фактори впливу на розмір оборотних коштів торгівельно-виробничих ювелірних підприємств, розроблено кореляційно-регресійні лінійні моделі залежності оборотних коштів від відібраних факторів, обґрунтовано їх статистичну значимість. Надано економічну інтерпретацію отриманим результатам. The article defines key factors of influence on the amount of jewelry trade manufacturing enterprises current assets, correlation-regressive line models of current assets dependency on the selected factors are developed, their statistical significance is justified. Economic interpretation of the received results is provided.

Опис

Ключові слова

оборотні кошти, кореляція, регресія, модель, статистична значущість, current assets, correlation, regression, model, statistical significance, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Роганова, Г. О. Моделювання оборотних коштів підприємств за допомогою методів статистичного аналізу / Г. О. Роганова // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. пр. - Вип. 27. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. - С. 476-484.

Зібрання