Теоретичні підходи до управління конкурентними перевагами промислового підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті аналізується позиція України у міжнародних рейтингах, у тому числі, і в рейтингу глобальної конкурентоспроможності країн. Визначені основні фактори підвищення конкурентоспроможності та формування конкурентних переваг за ознаками внутрішні та зовнішні. Обґрунтовані підходи до управління конкурентними перевагами: комплексний, маркетинговий, ресурсний, інноваційний. Здійснена порівняльна характеристика підходів до формування системи управління підприємством і системи управління конкурентними перевагами промислового підприємства. The article analyzes Ukraine's position in international ratings, including, in the rating of global competitiveness of countries. The main factors of increasing competitiveness and forming competitive advantages on the basis of internal and external factors are determined. Approaches to the management of competitive advantages are justified: integrated, marketing, resource innovation. A comparative characteristic of approaches to the formation of an enterprise management system and a system for managing the competitive advantages of an industrial enterprise is carried out.

Опис

Ключові слова

конкурентна перевага, управління конкурентоспроможністю, підходи, підприємство, competitive advantage, competitiveness management, approaches, enterprise, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Драган, О. І. Теоретичні підходи до управління конкурентними перевагами промислового підприємства / О. І. Драган // Науковийвісник Херсонськогодерж. ун-ту. Серія «Економічні науки». ‒ 2017. − Вип. 24. - Ч.1. − С. 120-122.

Зібрання