Наукове обґрунтування визначення раціональних параметрів перевантажувальних пристроїв потоково-транспортних систем харчових виробництв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Диссертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спецільністю 05.18.12 – Процеси й обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв. Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України, Київ, 2006. The dissertation for the scientific degree candidate of technical sciences on speciality 05.18.12 – Processes and the equipment of food microbiological and pharmaceutical productions. National university of food processing tehnologies, Kiev, 2006.

Опис

Ключові слова

вантаж, перевантажувальний пристрій, подавальний конвеєр, відвідний конвеєр, пасивні і активні робочі органи, математична модель, складний плоский рух, кутові і лінійні кінематичні і динамічні параметри, cargo, pickup devices, feeding conveyor, outfeed conveyor, motionless and actuating devices, mathematical model, complex plane motion, angular both linear kinematics and dynamic parameters, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Кривопляс-Володіна, Л. О. Наукове обгрунтування визначення раціональних параметрів перевантажувальних пристроїв потоково-транспортних систем харчових виробництв : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.12 / Кривопляс-Володіна Людмила Олександрівна ; НУХТ. - К., 2006. - 20 с.