Розвиток сфери туризму, курортів та готельного господарства як організаційно-економічне підгрунтя збереження та популяризації національної культурної спадщини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті подано результати дослідження організаційно-економічного механізму розвитку сфери туризму, курортів та готельного господарства в контексті збереження та популяризації національної культурної спадщини. Подано класифікацію об’єктів національної культурної спадщини, що можуть брати участь в економічних відносинах. Зазначено, що робота із збереження та популяризації національної культурної спадщини має здійснюватися із використанням усіх доступних інструментів, у тому числі організаційно-економічних. Обгрунтовано, що розвиток національної сфери туризму, курортів та готельного господарства повинен виступати як чинник збереження та популяризації національної культурної спадщини. Проаналізовано нормативно-правову базу з питань збереження та популяризації національної культурної спадщини, а також з питань організації та провадження економічної діяльності у сфері туризму, курортів та готельного господарства. Подано економічну оцінку динаміці розвитку сфери туризму, курортів та готельного господарства в Україні, виявлено ключові тенденції розвитку ринку туристичних послуг в Україні. Узагальнено основні проблеми функціонування організаційно-економічного механізму державного регулювання діяльності у сфері туризму, курортів та готельного господарства. Відзначено, що ключовим напрямом державної політики підтримки розвитку сфери туризму маютьстати збереження та примноження національного туристичного потенціалу (який формується у тому числі на основі об’єктів національної культурної спадщини). В той же час зазначається, що об’єкти національної культурної спадщини як елементи туристичного показу потребують відповідної технологічної підготовки. Зазначено, що реформування механізму державної підтримки розвитку сфери туризму (у тому числі в контексті стимулювання екскурсійної діяльності, спрямованої на популяризацію об’єктів національної культурної спадщини) має здійснюватися на основі концепції сталого туризму, що визначена у документах міжнародних організацій. Зроблено висновок про доцільність прискорення імплементації ключових документів у сфері управління розвитком туризму, що розроблені провідними світовими та європейськими організаціями. Сформульовано пропозиції щодо формування ефективного організаційно-економічного механізму розвитку сфери туризму, курортів та готельного господарства в контексті збереження та популяризації національної культурної спадщини. The article presents the results of the study of the organizational and economic mechanism of tourism, resorts and hospitality development in the context of preserving and promoting national cultural heritage. The classification of objects of national cultural heritage that can participate in economic relations is presented. It is stated that the work to preserve and promote national cultural heritage should be carried out using all available instruments, including organizational and economic ones. It is substantiated that the development of national tourism, resorts and hotels should act as a factor in preserving and promoting the national cultural heritage. The legal base on the conservation and promotion of the national cultural heritage, as well as on the organization and implementation of economic activities in the field of tourism, resorts and hotel management are analyzed. The economic estimation of the dynamics of development of tourism, resorts and hotel industry in Ukraine is given, the key tendencies of development of the tourist services market in Ukraine are revealed. The main problems of functioning of organizational and economic mechanism of state regulation of activity in the sphere of tourism, resorts and hotel management are generalized. It is pointed out that the key direction of the state policy of supporting the development of the tourism sector should be the preservation and enhancement of national tourism potential (which is formed including on the basis of objects of national cultural heritage). At the same time, it is noted that the objects of national cultural heritage as elements of tourist display require appropriate technological training. It is stated that the reform of the mechanism of state support for tourism development (including in the context of promotion of excursion activities aimed at the promotion of objects of national cultural heritage) should be carried out on the basis of the concept of sustainable tourism, which is defined in the documents of international organizations. It is concluded that it is expedient to accelerate the implementation of key documents in the field of tourism development management, developed by leading world and European organizations. The proposals on the formation of an effectiveorganizational and economic mechanism for the development of tourism, resorts and hotels in the context of preserving and promoting the national cultural heritage are formulated.

Опис

Ключові слова

готельне господарство, економіка, національна культурна спадщина, туризм, курорти, economy, national cultural heritage, tourism, resorts, hotel industry, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Захарін, С. В. Розвиток сфери туризму, курортів та готельного господарства як організаційно-економічне підгрунтя збереження та популяризації національної культурної спадщини / С. В. Захарін, С. В. Бебко // Ефективна економіка. – 2020. – № 1. – DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.4.

Зібрання