Управління собівартістю продукції на підприємствах хлібопекарської промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню основних теоретичних та практичних основ формування собівартості продукції та процесу управління нею на підприємствах хлібопекарської промисловості Донецького регіону. На основі статистичних даних була обґрунтована необхідність вдосконалення процесу управління цим показником саме на підприємствах вказаної галузі. The dissertation is devoted to the research of principal theoretical and practical bases of the formation of production price and of the process of its management at the enterprises of baking industry of Donetsk region. On the basis of the statistical data, the necessity to upgrade the process of management of this index was grounded on the enterprises of the mentioned field.

Опис

Ключові слова

собівартість продукції, процес управління собівартістю, калькулювання, система абсорпшен-костинг, система директ-костинг, точка беззбитковості, показник виробничого важеля, production price, process of cost price managemen, calculation, absorption-costing system, marginal income, general production spendings, index of the industrial lever

Бібліографічний опис

Христофорова, І. В. Управління собівартістю продукції на підприємствах хлібопекарської промисловості : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управляння підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Христофорова Інна Володимирівна ; НУХТ. - К., 2009. - 20 с.