Influence of the cation nature on spectral characteristics of cobalt(II)-nickel(II) phosphates

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The work was carried out with the aim of studying the influence of the cation nature on the spectral characteristics of cobalt(II)-nickel(II) hydrogenphosphates of the general formula Co1-хNiхHPO4·1.5H2O (0<х≤0.35). Using the methods of Infrared and Raman spectroscopy, it was determined that in the structure of hydrogenphosphates there are two types of crystallographically non-identical water molecules that make up the coordination environment of cations. OH-groups of water molecules formed a hard system of different on strength and orientation of hydrogen bonds between molecules water and anion, also between the different OH-groups on the same molecule of water. The bond of ОН-groups of phosphate tetrahedron is more labile. The influence of the cation nature on the asymmetry of the molecules of coordinated water, on the energy H-bonds, bonds MІІ – O (OH2) and P – OH were estimated. It was found that, impact of these bonds weaken with increasing content of nickel(II) in composition of the hydrogenphosphates. Asymmetry of water molecules also decreased, while the bonds O – H coordinating water intensified with an increase a content of nickel(II) in composition of Co1-хNiхHPO4·1.5H2O. HOH angle formed independent OH-groups of the water molecules is not changes. Робота виконана з метою вивчення впливу природи катіонів на спектральні характеристики гідрофосфатів кобальту(ІІ) на спектральні характеристики кобальт(ІІ)-нікель(ІІ) гідрогенфосфатів загальної формули Co1-хNiхHPO4·1.5H2O (0<х≤0.35). Методами ІЧ- та КР-спектроскопії було встановлено, що в структурі гідрогенфосфатів присутні два типи кристалографічно неідентичних молекул води, які складають координаційне оточення катіонів. OH-групи молекул води молекул води утворюють жорстку систему різних за міцністю та орієнтацією водневих зв'язків між молекулами води та аніоном, а також між різними ОН-групами в одній молекулі води. Зв'язок ОН-груп фосфатного тетраедра є більш лабільним. Вплив природи катіона на асиметрію молекул координованої води, на енергію Н-зв'язків, зв'язків MІІ - O (OH2) та P - OH. Встановлено, що вплив цих зв'язків послаблюється зі збільшенням вмісту нікелю(ІІ) у складі гідрогенфосфатів слабшає. Асиметрія молекул води також зменшується, тоді як зв'язки O - H, що координують воду, посилюються зі збільшенням вмісту нікелю(II) у складі гідрогенфосфатів. нікелю(II) у складі Co1-хNiхHPO4-1.5H2O. Кут HOH, утворений самостійними OH-групами молекул води не змінюється.

Опис

Ключові слова

кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, hydrogenphosphates, hydrogen bond, cation nature, vibrational spectroscopy, гідрогенфосфати, природа катіонів, коливальна спектроскопія, водневий зв'язок

Бібліографічний опис

Influence of the cation nature on spectral characteristics of Cobalt(II)-NICKEL(II) Phosphates / N. M. Antraptseva, P. A. Filipova, O. V. Podobii, G. N. Bila // SWorldJournal. – 2023. – 1(20-01). – Pp. 74-80

Зібрання