Забезпечення ефективності діяльності підприємств заходами антикризового менеджменту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена розробці перспективних напрямів та механізмів забезпечення ефективності діяльності підприємств заходами антикризового менеджменту.У роботі розглянуто теоретико-методичні основи забезпечення ефективності виробничо-господарської діяльності заходами антикризового менеджменту, а саме: розкрито зміст категорії «ефективність», визначено поняття та економічну сутність антикризового менеджменту, його місце, роль та значення у підвищенні ефективності діяльності підприємств.Проаналізовано результативність виробництва мінеральних вод у нинішніх умовах, досліджено динаміку техніко-економічних та фінансово-економічних показників і основні тенденції діяльності підприємств з видобування, розливу та реалізації мінеральних вод, проведено оцінювання ефективності виробничо- господарської діяльності даної групи підприємств на основі використання елементів регресійного аналізу та функції Альтмана.Запропоновано механізми удосконалення системи антикризового менеджменту підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва мінеральних вод, що передбачають використання методів стратегічного управління та інструментів бюджетування, а також диверсифікацію джерел інвестування заходів з підвищення ефективності діяльності підприємств шляхом емісії облігацій.

Опис

Ключові слова

ефективність, підприємство, антикризовий менеджмент, мінеральні води, стратегія, бюджетування, диверсифікація, эффективность, предприятие, антикризисный менеджмент, минеральные воды, стратегия, бюджетирование, диверсификация, efficiency, enterprise, anti-crisis management, mineral waters, strategy, budgeting, diversification, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тур, О. В. Забезпечення ефективності діяльності підприємств заходами антикризового менеджменту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами » / Тур Олеся Василівна ; НУХТ. – Київ, 2014. – 20 с.