Якість продукції: складові та стадії її життєвого циклу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто складові якості продукції, серед яких: визначення потреб ринку (якість вибору споживача); якість проектування продукту; якість сировини, яка надійшла у виробництво; якість процесу виробництва; відповідність якості кінцевої продукції вимогам проекту; якість після продажного обслуговування. Досліджено стадії життєвого циклу якості продукції, що впливають на економічні показники господарської діяльності підприємства та конкурентоспроможність продукції, до яких належать: якість розробки продукції, якість виробництва продукції, оцінка якості готової продукції споживачем. Запропоновано відобразити їх схематично та проаналізувати їх зміст. Доведено, що удосконалення складових якості продукції та стадій життєвого циклу якості продукції призводить до підвищення рівня рентабельності, ефективності виробництва, мінімізації витрат на брак за рахунок виробництва продукції якості, яку потребують споживачі й рівня конкурентоспроможності продукції та підприємства. The components of product quality are considered, among which: the definition of market needs (quality of consumer choice); product design quality; quality of raw materials that came into production; quality of production process; compliance of the quality of the final product with the requirements of the project; quality after sales service. The stages of the life cycle of the quality of products influencing the economic indicators of the enterprise's economic activity and the competitiveness of products, which include: the quality of product development, the quality of production, and the assessment of the quality of finished products by the consumer are studied. It is proposed to display them schematically and analyze their content. It is proved that the improvement of the components of the quality of products and the stages of the life cycle of the quality of products leads to increased profitability, production efficiency, minimization of the costs of defects at the expense of production of quality products that consumers need and the level of competitiveness of products and enterprises.

Опис

Ключові слова

якість, управління якістю, продукція, підприємство, стадія, життєвий цикл, складова, кафедра економіки і права, quality, quality management, production, enterprise, stage, life cycle, component

Бібліографічний опис

Труш, Ю. Л. Якість продукції: складові та стадії її життєвого циклу / Ю. Л. Труш, О. П. Осадчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – Київ : 2018. - Вип. 9 (208). – С. 87–92.

Зібрання