Національний університет харчових технологій: пріоритети та перспективи розвитку на сучасному етапі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються історичні етапи становлення й розвитку Національного університету харчових технологій як провідного вищого технічного навчального закладу харчової промисловості України, а також перспективи його інноваційної діяльності в контексті розвитку та дослідження новітніх високоефективних технологій харчових виробництв. Особлива увага в статті приділяється гуманітарному аспекту науково-дослідницької діяльності університету, що передбачає активну роботу викладачів кафедри іноземних мов професійного спрямування з вивчення теоретичних проблем іноземних мов, а також широкого запровадження інноваційних методик на практичних заняттях з іноземних мов студентам нефілологічних спеціальностей. The article deals with historical stages of formation, development of National University for Food Technologies as the leading higher technological educational institution for food production of Ukraine, as well as prospects of its innovative activity in the context of development and research of novel highly-efficient food production technologies. The article focuses special attention on humanities aspect of scientific and research activities of the university that involves active work of teachers from the department of professional foreign languages, studying theoretical problems of foreign languages as well as a wide application of innovative methods of training at practical classes of foreign languages.

Опис

Ключові слова

пріоритети та перспективи розвитку, науковий потенціал, реалізація особистісних цінностей студента, priorities and prospects of development, scientific potential, student’s personality values realization, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Смірнова, Є. С.Національний університет харчових технологій: пріоритети та перспективи розвитку на сучасному етапі / Є. С. Смірнова, Я. В. Окопна, І. М. Довгун // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць / Ред.кол.: Н. В. Гузій (відп. ред.). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 23 (33). – С. 69-75

Зібрання