Вплив освітлення на пігментний склад та продуктивність спіруліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Показано вплив тривалості фотоперіоду та тривалості освітлення фікоціаніну, хлорофілу та каротиноїдів в біомасі спіруліни. Для дослідів викорстовувалась альгологічно чиста культура трихомної ціанобактерії Spirulina platensis (Gom.) Geiti штам ЛГУ-603. Культивування проводилось впродовж 10 діб у вертикальній трубчастій установці, діаметром 8 см. і об’ємом 2 л. Рівень освітлення культури змінювали в межах від 4 до 12 кЛк, тривалість фотоперіоду від 8 до 18 годин за добу. Температура культурального середовища від 26 до 30. Максимальний вміст фікоціаніну спостерігався при освітленості 6-8 кЛк. Найбільше фікоціаніну накопичувалось при фотоперіоді 16 год/добу та освітленості 6кЛк і становила 239 мг/г АСБ, що на 23,6% більше ніж при 4 кЛк. The influence of duration and length of photoperiod lighting phycocyanin percentage, chlorophyll and carotenoids in Spirulina biomass. For experiments vykorstovuvalas algologically pure culture tryhomnoyi cyanobacterium Spirulina platensis (Gom.) Geiti strain university personally-603. Cultivation was carried out for 10 days in a vertical tubular unit, 8 cm and 2 Liter. The level of lighting culture changed in the range from 4 to 12 kLk, duration photoperiod from 8 to 18 hours a day. The temperature of the culture medium from 26 to 30. The maximum concentration of phycocyanin percentage was observed at 8.6 light kLk. Most phycocyanin percentage accumulated during photoperiod of 16 h / day and light 6kLk and was 239 mg / g ASB that 23.6% more than at 4 kLk.

Опис

Ключові слова

спіруліна, пігменти, фікоціанін, фотоперіод, біомаса, хлорофіл, каротиноїди, культивування, spirulina, pigments, phycocyanin, photoperiod, biomass, chlorophyll, carotenoids, cultivation, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Котинський, А. В. Вплив освітлення на пігментний склад та продуктивність спіруліни / А. В. Котинський, А. І. Салюк, К. Паливода // Харчова і переробна промисловість. - 2009. - № 4-5. – С. 23-25.

Зібрання