Сучасні методи керування брагоректифікаційними установками

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналіз характеристик та особливостей функціонування брагоректифікаційної установки непрямої дії в складі технологічного комплексу (ТК) спиртового виробництва, визначено оптимальні режими роботи складових об’єкта. Сформовано підхід комплексного керування, що полягає в синтезі методів оптимізації, адаптації, робастної стабілізації з інноваційними інтелектуальними системами, побудованими на основі робастних регуляторів, нечіткої логіки та нейронно-нечітких мереж. The analysis of the characteristics and features of the functioning brahorektyfikatsiynoyi installation indirect action as part of the complex process of alcohol production and optimal modes of components of the object. Formed a comprehensive management approach that is the synthesis optimization techniques, adaptation, robust stabilization of innovative intelligent systems that are based on robust controllers, fuzzy logic and neural-fuzzy networks.

Опис

Ключові слова

брагоректифікаційна установка, енергоємність, енергоощадність, нейронно-мережні регулятори, робастне керування, умови невизначеності, grout rectification installation, energy, conservation energy, neural-network controllers, robust control, conditions of uncertainty, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Сучасні методи керування брагоректифікаційними установками / Н. Г. Гриценко, А. П. Ладанюк, Н. М. Луцька, Я. В. Смітюх // Енергетика і автоматика. – К. : Національний університет біоресурсів і природокористування України. — 2016. — № 3 (29). — С. 68-78.

Зібрання