Стратегічний аналіз як основа формування та реалізації стратегії виноробних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю ефективного управління маркетинговою, комерційною, фінансово-економічною, кадровою, виробничою політикою підприємств, з метою забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємств харчової промисловості. В роботі розглянуто стратегічне управління як одну із найбільш вагомих конкурентних переваг, оскільки саме воно дозволяє підприємству визначати напрями розвитку, шляхи досягнення поставлених організаційних цілей і забезпечувати дотримання місії та узгоджувати інтереси всіх зацікавлених сторін ведення бізнесу: власників, менеджменту, персоналу, постачальників та споживачів. Research actuality is caused by the necessity of effective management by the marketing, commercial, financial, economic, staff and production policy of enterprises to ensure competitiveness of products of food industry enterprises . In this work the strategic management is considered as one of the most prominent competitive advantages, because it allows the enterprise to determine directions of development, ways of achievement the set organizational goals and to provide the observance of mission and coordinate interests of all interested parties of business: owners, management, staff, suppliers and consumers.

Опис

Ключові слова

стратегічний аналіз, стратегія, стратегічні рішення, стратегічне управління, процес, підприємство, виноробні підприємства, strategic analysis, strategy, strategic decisions, strategic management, process, enterprise, vine making enterprises

Бібліографічний опис

Печериця, Ю. В. Стратегічний аналіз як основа формування та раелізації стратегії виноробних підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Печериця Юлія Василівна ; НУХТ. - К., 2012. - 20 с.