Склад та хімічна природа продуктів взаємодії розчинів солей кальцію і кобальту(ІІ) з амоній гідрофосфатом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено склад та хімічну природу продуктів взаємодії водних розчинів солей кальцію і кобальту(ІІ) з амоній гідрофосфатом. Склад продуктів взаємодії водних розчинів у системі СаС12 – СоС12 – (NH4)2HPO4 – Н2О визначається співвідношенням катіонів k = Со/Са, мольне, у складі вихідних розчинів. Зміна значень k в межах 0<k ≤1.00 позначається на кількісному співвідношенні фосфатів СаНРО4•2Н2О і Со3(РО4)2•8Н2О у гетерофазній твердій фазі. За умов k > 1.00 осаджується індивідуальний середній кобальт(ІІ) фосфат складу Со3(РО4)2•8Н2О. Утворення подвійних середніх кальцій-кобальт(ІІ) фосфатів в умовах даного експерименту не відбувається. The composition and chemical nature of the products of the interaction of aqueous solutions of calcium and cobalt salts (II) with ammonium hydrophosphate are investigated. The composition of the products of the interaction of aqueous solutions in the system SaC12 - CoC12 - (NH4) 2HPO4 - H2O is determined by the ratio of cations, k = Co / Ca, molar, in the initial solutions. The change in the values of k in the range 0<k ≤1.00 affects the quantitative ratio of phosphates СаНРО4 • 2Н2О and Со3 (РО4)2 • 8Н2О in the heterophasic solid phase. Under conditions k> 1.00, the individual average cobalt (II) is deposited with the phosphate composition of Co3 (PO4)2•8H2O. The formation of double middle calcium-cobalt (II) phosphates does not occur in the conditions of this experiment.

Опис

Ключові слова

солі кальцію, гетерофазна тверда фаза, склад, хімічна природа, chemical technology, calcium salts, heterophasic solid phase, composition, chemical nature, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Антрапцева, Н. М. Склад та хімічна природа продуктів взаємодії розчинів солей кальцію і кобальту(ІІ) з амоній гідрофосфатом / Н. М. Антрапцева, Р. С. Жила, Г. М. Біла // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. – Varna, Bulgaria. – 2017. – V. 1 – P. 39–43.

Зібрання