Теоретичні підходи до визначення поняття розвитку підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розкрито економічну сутність поняття «розвиток підприємства», визначено закони, фактори та основні підходи до розуміння сутності розвитку, а також проаналізовано основні проблеми розвитку підприємств. Розглянуто точки зору різних авторів щодо трактування поняття, що існують в науковій літературі. Досліджено класифікацію процесів розвитку та визначено основні характерні ознаки кожної з них. Проаналізовано спільні риси та відмінність понять «розвиток» і «зростання», а також з’ясовано їхній зміст. Також визначено основні перешкоди, що виникають на шляху розвитку підприємства та їх вплив. Визначено сутність поняття розвитку та його значення для діяльності підприємств за сучасних умов розвитку. На основі проведеного дослідження розкрито зміст поняття «розвиток підприємства» та надано авторське узагальнене визначення аналізованої категорії. In the article the economic essence of the concept of “development of entrepreneurship” is considered, the laws, factors and main approaches to understanding the essence of development are defined, as well as the main problems of entrepreneurship development are analyzed. The views of different authors on the interpretation of this concept, which exists in the scientific literature are considered. The classification of development processes is studied and the main characteristics of each of them are determined. The general features and differences between the concepts of “development” and “growth” are analyzed, as well as what each of them represents. The article also examines the main obstacles facing the development of the enterprise and their influence. The purpose of the article is to determine the essence of the concept of development and its significance for the activity of enterprises in the present conditions of development. Based on the carried research, the content of the concept “enterprise development” and the author’s general definition of the analyzed category are disclosed.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, розвиток, розвиток підприємства, управління, ефективність, зростання, закони, фактори, development, development of enterprise, management, efficiency, growth, laws, factors

Бібліографічний опис

Дунда, С. П. Теоретичні підходи до визначення поняття розвитку підприємства / С. П. Дунда, А. В. Коняга // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 2. – С. 52-59.

Зібрання