Капіталізація підприємства як ключова категорія вартісно-орієнтованого управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі досліджено історичний аспект розвитку поглядів вчених на капіталізацію компанії, визначено етапи розвитку концепції вартісно-орієнтованого управління. Визначено роль і місце ринкової капіталізації в системі показників вартісно-орієнтованого менеджменту, наведено сучасні методичні підходи до оцінки вартості підприємства з урахуванням показника ринкової капіталізації. Встановлено принципові відмінності між сферами застосування показників ринкової вартості підприємства і ринкової капіталізації. Окреслені сучасні проблеми української економіки, що обмежують широке застосування ринкової капіталізації в оцінці компаній і наведені пропозиції щодо доцільності оцінки українських компаній за показниками реальної капіталізації. The paper studies the historical aspect of the scientist’s views on the company’s capitalization, identified the stages of value-based management concept development. The role and place of the market capitalization in the scorecard value-based management, given modern methodological approaches to the valuation of the company based on market capitalization. It outlines the current problems of the Ukrainian economy, which limits the widespread use of the market capitalization of listed companies and evaluating proposals for the assessment of the advisability of Ukrainian companies in indicators of the real capitalization.

Опис

Ключові слова

ринкова капіталізація, ринкова вартість, вартість власного капіталу, реальна капіталізація, вартісно орієнтоване управління, market capitalization, market value, equity value, real capitalization, value based management, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Багацька, К. В. Капіталізація підприємства як ключова категорія вартісно-орієнтованого управління / К. В. Багацька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини на та світове господарство. – 2015. - № 3. – С. 11-13.

Зібрання