Окраса українського малишкознавства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

М. Ткачук – дослідник історії українського письменства, його наративної стратегії та дискурсивної практики, відбиття в мистецтві слова національних, етичних й естетичних змін. Також об’єктом його наукової діяльності є естетичні концепції митців, їх ідеали й поетика, проблеми простору й часу,. Усе це відбилося у книзі «Художній дискурс лірики Андрія Малишка» Mykola Tkachuk is a researcher of Ukrainian literature history, narrative strategies, and discursive practices (particularly, the expression of national, ethic, and esthetic shifts in the art of word). He is also interested in studying the esthetical conceptions of separate writers, their ideals and poetics, problems of space and time. All of these factors have got a revelation in Tkachuk’s latest book entitled ‘The artistic discourse of Andriy Malyshko’s lyrics.’

Опис

Ключові слова

українська література ХХ століття, творчість А. Малишка, лірика, ліро-епіка, жанр, стиль, дослідження, century Ukrainian literature 20th, A. Malyshko’s works, lyrics, lyro-epic, genre, style, research, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Науменко, Н. В. Окраса українського малишкознавства / Н. В. Науменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / за ред. д. ф. н. Ткачука М. П. – Т. : ТНПУ, 2014. – Вип. 39. – С. 531-536.

Зібрання