Біоконверсія рослинних відходів сільського господарства із застосуванням метанової ферментації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У процесі дослідження було досліджено процеси біотрансформації відходів сільського господарства та розроблено принципову технологічну схему обробки та утилізації відходів. Також, визначено, що проведення ферментації при запропонованих параметрах дозволить само забезпечити процес бродіння необхідною енергією та отримати додаткову енергію. Досліджено вихід біогазу, та його енергетичну цінність залежно від параметрів ферментації та характеристики стоків. Досліджено вплив параметрів процесу нанакопичення вітамінів кобаламінової групи. Показаний вплив фізико-хімічних характеристик субстрату на інтенсивність процесу ферментації, що в виробничих умовах дає можливість підібрати оптимальний режим обробки відходів. Зарезультатами дослідження пропонується простий спосіб інтенсифікації біосинтезу вітаміну Ві2 у процесі метанової обробки стоків, що дозволить поряд із очищеною водоюта біогазом отримати цінний кормовий продукт у вигляді мікробної біомаси. The study was investigated biotransformation processes waste agriculture and developed the technological scheme of processing and recycling. Also determined that the proposed conduct during fermentation parameters will provide the same fermentation process necessary energy and get more energy. Investigated biogas yield, and its energy value depending on fermentation parameters and characteristics of wastewater. The influence of process parameters on the accumulation of vitamin kobalaminovoyi group. Influence of physical and chemical characteristics of the substrate on the intensity of the fermentation process, in terms of production makes it possible to choose the optimal mode of waste treatment. The study offered an easy way to intensify the biosynthesis of vitamin Vi2 in the treatment of wastewater methane, which will, along with purified water and biogas gain valuable feed product in the form of microbial biomass.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, біотрансформація, метанова ферментація, хімічне споживання кисню, відходи сільського господарства, біогаз, biotransformation, methane fermentation, chemical oxygen demand, agricultural waste, biogas

Бібліографічний опис

Біоконверсія рослинних відходів сільського господарства із застосуванням метанової ферментації / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, А. В. Жилик та ін. // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. - №2 (56). – С. 31-37.

Зібрання