Аналіз стану платіжних систем в Україні в контексті європейського вектору розвитку цифрової економіки та глобалізаційно-інтеграційних процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасні умови функціонування світової економіки в цифровому форматі актуалізують підходи до розуміння характеристик глобалізаційно-інтеграційних процесів як таких і набувають усе більшого значення, адже світ у третьому тисячолітті стрімко змінюється. Запровадження єдиної національної валюти в межах системи відносин країн-членів Європейського Союзу поставило питання щодо створення платіжних систем із новими ознаками для здійснення розрахунків між центральними й комерційними банками на загальноєвропейському рівні. Реалізація такого підходу потребувала розвитку теоретичних аспектів глобалізаційно-інтеграційних процесів в умовах цифровізації економіки та дослідження їхнього впливу на розвиток європейських і національних, у тому числі українських, платіжних систем. Метою статті є дослідження тенденцій та аналіз стану платіжних систем в Україні на етапі подальшого розвитку економіки з урахуванням аспектів її цифрової трансформації з конкретизацією завдань і перспектив європейської інтеграції як ключового орієнтиру. У статті досліджено роботу платіжної системи EURO1, що є розробкою Європейської банківської асоціації, обґрунтовано доцільність її застосування в аспекті призначення для переказу великих за сумою платежів, переказів у євро між банками, що мають реєстрацію або філію в Європейському Союзі. Підтверджено, що саме врахування подібних специфічних характеристик дозволить забезпечувати ефективну реалізацію функцій такої платіжної системи. Представлено результати статистичного аналізу зміни динаміки вихідних параметрів функціонування платіжної системи EURO1 від моменту її заснування до сьогодні. На етапі розгляду теоретичних та практичних аспектів глобалізаційно-інтеграційних процесів було виявлено їхній вплив на розвиток платіжних систем. Проведено порівняльний аналіз функціонування платіжного простору в Європейському Союзі й Україні, за результатами якого встановлено, що система платежів і розрахунків зони євро має характеристики більш сучасної та відкритої. Як наслідок, доведено доцільність подальшого розвитку теоретичних положень щодо розуміння сутності поняття «платіжна система», а також удосконалення форм міжбанківських розрахунків і підвищення ефективності платіжної системи України на принципах організації та функціонування європейських платіжних систем через запровадження регулятором відповідних нормативів і стандартів у платіжну сферу країни. Modern conditions of functioning of the world economy in a digital format actualize approaches to understanding the characteristics of globalization and integration processes as such and are gaining more and more importance, because the world is changing rapidly in the third millennium. The introduction of a single national currency within the framework of the system of relations between member states of the European Union raised the issue of creating payment systems with new features for making settlements between central and commercial banks at the pan-European level. The implementation of such an approach required the development of theoretical aspects of globalization and integration processes in the conditions of digitalization of the economy and the study of their impact on the development of European and national, including Ukrainian, payment systems. The purpose of the article is to study trends and analyze the state of payment systems in Ukraine at the stage of further development of the economy, taking into account the aspects of its digital transformation, with the specification of the tasks and prospects of European integration as a key reference point. The article examines the operation of the EURO1 payment system, which is a development of the European Banking Association, substantiates the feasibility of its use in terms of the purpose of transferring large payments, transfers in euros between banks registered or having a branch in the European Union. It has been confirmed that taking into account such specific characteristics will ensure the effective implementation of the functions of such a payment system. The results of a statistical analysis of changes in the dynamics of the initial parameters of the functioning of the EURO1 payment system from the moment of its establishment until today are presented. At the stage of consideration of theoretical and practical aspects of globalization and integration processes, their influence on the development of payment systems was revealed. A comparative analysis of the functioning of the payment space in the European Union and Ukraine was conducted, according to the results of which it was established that the system of payments and settlements of the euro zone has the characteristics of a more modern and open one. As a result, the expediency of the further development of theoretical provisions regarding the understanding of the essence of the concept of "payment system", as well as the improvement of forms of interbank settlements and the improvement of the efficiency of the payment system of Ukraine based on the principles of the organization and functioning of European payment systems through the introduction by the regulator of the relevant norms and standards in the payment sphere of the country, has been proven.

Опис

Ключові слова

глобалізація, інтеграція, цифровізація, платіжна система, банківська система, гроші, безготівкові розрахунки, Європейський Союз, TARGET, EURO1, globalization, sntegration, digitalization, pay system, bank system, money, European Union, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Аналіз стану платіжних систем в Україні в контексті європейського вектору розвитку цифрової економіки та глобалізаційно-інтеграційних процесів / І. Ситник, І. Васильчук, О. Колодізєв, К. Вжитинська, О. Кузьмінова, В. Смоляк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2022. – Том 6 (47). – С. 34-50

Зібрання