Визначення параметрів газової і твердої фаз у пилогазових потоках вугільних енергоустановок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена розробці методів визначення параметрів газової (концентрація компонентів, температура) і дисперсної (швидкість, розмір, концентрація, температура, вміст залишкового вуглецю для частинок) фаз у пилогазових потоках. Знайдено аналітичну залежність характеристик розсіяного частинками лазерного випромінювання від їх параметрів. Створено пристрій та розроблена методика його роботи для оптичного вимірювання параметрів частинок леткої золи у потоці. Вирішено задачу опису дифузії газу, що адсорбується, крізь капіляр при довільній зміні температури його стінки. Створено кріогенний адсорбційний модулятор газового потоку для підвищення чутливості масспектрометричних вимірювань концентрації шкідливих компонентів димових газів. Обґрунтовано використання методу флуктуаційної спектроскопії для визначення енергії бруттореакції газифікації частинок вугілля та температури газуреагенту. Розроблено метод вимірювання яскравісної температури частинок, що горять, з аналізу флуктуацій інтенсивності випромінювання пилогазового потоку, який просвічується еталонним джерелом.
Dissertation work is devoted to development of the methods of determining parameters of the gas (concentration of components, temperature) and disperse (speed, size, concentration, temperature, residual carbon in the particles) phases of the dusted gas streams. Analytical dependence is found that describes scattering of the laser radiation from the particles, depending on their parameters. The device is constructed and method of its operation is developed, to measure parameters of the fly ash particles in a stream. The problem of describing diffusion of gas being adsorbed when passing capillary is solved for arbitrary change of the capillary wall temperature. Cryogenic adsorption modulator of a gas stream is created to enhance sensitiveness of the massspectrometric measurements of harmful components concentration in flue gases. Method of using fluctuation spectroscopy is justified, to determine energy of the reaction of gasification of coal particles and the temperature of gasreagent. The method of measuring brightness temperature of burning particles is developed from the analysis of fluctuations of radiation intensity scattered by the dusted stream exposed to the rays from the standard source.

Опис

Ключові слова

адсорбційний модулятор, летка зола, розмір частинок, температура частинок, недопал, underfiring, adsorption modulator, fly ash, size of particles, temperature of particles

Бібліографічний опис

Кривошеєв, С. І. Визначення параметрів газової і твердої фаз у пилогазових потоках вугільних енергоустановок : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.14.06 / НУХТ. - К., 2009. - 20 с.