Ризики в системі антикризового управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У ринковій економіці ризик є невід'ємним атрибутом господарювання. Невизначеність призводить до того, що уникнути ризику неможливо. Але це не означає, що слід шукати такі рішення, в яких завчасно відомий результат, вони, як правило, неефективні. Необхідно навчитися передбачати ризик, оцінювати його розміри, планувати заходи по його запобіганню та не перевищувати допустимих меж. In a market economy, the risk is inherent part of management. Uncertainty leads to the fact that risk can not be avoided but. This does not mean that we should look for such a decision, which result is known in advance, they are usually ineffective. Must learn to predict risk assess its size, plan activities on its prevention and not exceed limits.

Опис

Ключові слова

ризик, антикризове управління, risk, crisis management, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Мостенська, Т. Л. Ризики в системі антикризового управління [Електронний ресурс] / Т. Л. Мостенська // Вісник ЖДТУ, Серія : Економічні науки. – 2010. – № 1 (51). – Режим доступу : https://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_ econ/2010_1/45.pdf

Зібрання