Формування стратегії управління експортним потенціалом підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено основні засади стратегічного управління експортним потенціалом підприємства у сучасних умовах господарювання, враховуючи глобалізаційні виклики та інтеграцію України у світові ринки. Крім цього, визначені основні чинники, які впливають на формування експортного потенціалу підприємства, зокрема внутрішні чинники та зовнішні. Обґрунтовано роль експортної діяльності у теперішніх умовах ведення бізнесу, а також визначена необхідність розробки стратегічних засад управління експортним потенціалом сучасних підприємств. Проаналізовано фінансово-економічний стан та зовнішньоекономічну діяльність ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» за останніх три роки. Розроблено основні стратегічні пропозиції щодо нарощування та підвищення ефективності управління експортним потенціалом досліджуваного підприємства, а також розраховано економічну ефективність запропонованих стратегічних заходів, виходячи із можливостей виходу підприємства на зовнішні ринки. In the article the basic principles of strategic management of enterprises export potential in the current economic conditions, given the challenges of globalization and the integration of Ukraine into world markets. In addition, the basic factors that influence the formation of export potential of the company, including internal and external factors. The role of exports in the current business environment and identified the need to develop strategic bases of export potential of modern enterprises. The analysis of financial and economic situation and foreign economic activity of PJSC "Zolotonosha Butter Plant" in the last three years. Developed key strategic proposals for increasing and improving the management of export potential of investigated enterprises, and calculated the cost-effectiveness of proposed policy measures, based on exit opportunities on foreign markets.

Опис

Ключові слова

стратегія управління експортним потенціалом підприємства, експорт, стратегія, експортний потенціал, export potential management strategy of the company, export, strategy, export potentia, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тюха, І. В. Формування стратегії управління експортним потенціалом підприємства / І. В. Тюха, Д. А. Герасимчук // Ефективна економіка. – 2017. – № 3.

Зібрання