Вплив цінової політики на стан та розвиток конкурентоспроможності аграрних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах ринкової економіки успіх будьякого підприємства, незалежно від форм його власності, розміру та підпорядкованості, багато в чому залежить від того, наскільки правильно і обґрунтовано будуть встановлені ціни на продукцію чи послуги. Ціноутворення в умовах ринку являє собою досить складний процес, на який має вплив багато факторів, які необхідно враховувати, щоб мати конкурентні переваги та утримати ринкові позиції. Так як ціна відображає досить складний комплекс економічних відносин та залежить від ефективності цих відносин, процес ціноутворення вимагає ретельного аналізу та практичних рекомендацій по його удосконаленню. In a market economy, the success of any enterprise, regardless of its ownership, size and subordination, largely depends on how the prices for products or services will be set. The pricing in the market is quite a complex process influenced by many factors that should be considered to have a competitive advantage and maintain market position. Since the price reflects a complex set of economic relations and depends on the effectiveness of these relations, pricing requires careful analysis and practical recommendations for its improvement.

Опис

Ключові слова

ціна, цінова політика, ціноутворення, конкурентоспроможність, pricc, pricing policy, pricing, comddifivcncss, кафедра економіки і права, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Ємцева, Г. Ф. Вплив цінової політики на стан та розвиток конкурентоспроможності аграрних підприємств / Г. Ф. Ємцева, В. І. Ємцев // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. - № 51. – С. 238-245.

Зібрання