Соціально-економічні аспекти розвитку агрохолдингів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті з позиції системного підходу досліджено процес становлення і розвитку агрохолдингів, соціально-економічну природу їх діяльності та правовий аспект організації. Узагальнено досвід функціонування агрохолдингів в аграрному секторі економіки, що дозволило визначити основні їх конкурентні переваги. Виявлено, що учасники інтеграційного об’єднання одержують доступ до нових можливостей, які підсилюють їх конкурентні позиції, сприяють зростанню прибутку й обсягів продажу. Встановлено, що при створенні агрохолдингів виникає ряд проблем, пов’язаних з конфліктами інтересів між інвестором та місцевою громадою, які обумовлені скороченням непрофільних виробництв та сплатою податків до бюджетів територіальної громади за місцем державної реєстрації інвестора, що призводить до скорочення надходжень у місцеві бюджети. Висвітлено переваги й недоліки інтегрованих структур та науково обґрунтовано пропозиції щодо перспектив їх подальшої діяльності
This article from the perspective of systemic approach the process of formation and development of agricultural holdings, socio-economic nature of their business and legal aspects of the organization. The experience of operation of agricultural holdings in the agricultural sector, which allowed them to identify key competitive advantages. We found that participants integrated association have access to new features that reinforce their competitive position of, contribute to the growth of profits and in sales volumes. We have found that creating agricultural holdings, a number of problems, related to conflicts of interest between the investor and the local community due to the reduction of non-core industries, and paying taxes to the budgets of the local community the place of state registration of the investor, which leads to a reduction in revenues in local budgets. In our study highlights the advantages and disadvantages of integrated structures and scientific propositions about the prospects of their future activities

Опис

Ключові слова

інтеграція, агрохолдинг, сільські території, оренда, соціальна сфера, конкурентоспроможність, integration, agricultural holding, rural areas, rent, social, competitive, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Данкевич, А. Є. Соціально-економічні аспекти розвитку агрохолдингів / А. Є. Данкевич // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 4. – С. 86–90.

Зібрання