Мультимедійні технології у процесі викладання дисципліни «іноземна мова» у вищих технічних навчальних закладах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стрімкий соціальний, економічний і технічний розвиток суспільства ставить нові завдання перед системою вищої освіти. Виявляється недостатнім дати студенту певну суму знань, яку можна закласти в стандарти, навчальні посібники, тощо. Необхідно розвивати у студента самостійне, гнучке, варіативне, критичне мислення. Мультимедійні технології – найпотужніше джерело пізнавальної активності студентів, розвитку їх творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників.
Swift social, economic and technical development of the society sets new tasks before the system of higher education. It appears insufficient to give to a student the certain sum of knowledge, which can be put in standards, textbooks and others. It is necessary to develop independent, flexible, variant, critical thinking of a student. Multimedia technologies are the most powerful source of cognitive activity of students, they can develop their creative capabilities, interests, abilities and skills and other intellectual factors.

Опис

Ключові слова

іноземна мова, foreign language, мультимедійні технології, multimedia technologies, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Чередніченко, Г. А. Мультимедійні технології у процесі викладання дисципліни «іноземна мова» у вищих технічних навчальних закладах / Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця // Наукові записки, серія «Педагогіка»/ - Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2011. - № 4. - С. 134- 138.

Зібрання