Управління оборотними засобами підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Висвітлено теоретико-методичні засади управління оборотними засобами підприємств хлібопекарної промисловості, обґрунтовано необхідність побудови цілісної системи, яка формалізована у послідовність управлінських дій, заснована на об’єднанні підсистем управління оборотними засобами за основними елементами. Розроблено пропозиції з вдосконалення організаційної структури управління хлібопекарським підприємством з інтегруванням до неї функцій управління оборотними засобами та елементів логістичного підходу та контролінгу. Здійснено узагальнення теоретичних підходів щодо визначення сутності оборотних засобів та визначено їх місце в системі управління підприємством, охарактеризовано управління оборотними засобами на основі функціонального та системного підходів, та визначено фактори впливу на ефективність управління ними. Розширено підхід до класифікаційних ознак при групуванні оборотних засобів з метою підвищення ефективності управління. Проаналізовано стан та тенденції розвитку систем управління оборотними засобами на хлібопекарських підприємствах, визначено їх роль у забезпеченні ефективності господарської діяльності, здійснено прогноз зміни оборотності оборотних засобів хлібопекарських підприємств. The thesis considers the theoretical and methodological principles of management of working capital of the baking enterprises, proving the necessity to make a coherent sequence of managerial actions based on the combination of management subsystems of working capital by major elements. Suggestions how to improve the organizational structure of baking enterprise management when integrating the functions of management of working capital and elements of logistic approach and controlling are developed. The summing up of theoretical approaches to define the meaning of working capital and its role in the enterprise management is done. Working capital management on the basis of functional and system approaches and the factors of influence on the efficiency of their management are characterized. The approach to classification features when grouping working capital in order to increase the efficiency of its management is elaborated. The current state and development trends of management of working capital at the baking enterprises and its role in the efficiency of economic activity are analyzed. The prognosis of changes in the working capital turnover of baking enterprises is carried out.

Опис

Ключові слова

елементи оборотних засобів, оборотні засоби, підприємства, хлібопекарська промисловість, управління оборотними засобами, elements of working capital, enterprises, working capital, baking industry, management of working capital, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Шереметинська, О. В. Управління оборотними засобами підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Шереметинська Оксана Валеріївна ; НУХТ. – К., 2014. – 25 с.