Особливості вдосконалення навчання з питань охорони праці в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналіз динаміки нещасних випадків на виробництві України через недоліки в навчанні безпечним прийомам праці. Розглянуто залежність між компетенцією посадових осіб, діяльність яких пов’язана з організацією охорони праці та рівнем безпеки працівників. Проаналізовано стан виробничого травматизму з урахуванням віку працівників-винуватців нещасних випадків. Обґрунтовано актуальність питання щодо необхідності підвищення якості навчання з питань охорони праці на рівні підприємства. An analysis of the dynamics of accidents in the production of Ukraine due to deficiencies in the training of safe working methods. Dependence is considered between the competence of officials whose activities are related to the organization of labor protection and the level of safety of workers. The state of industrial traumatism is analyzed taking into account the age of employees who are responsible for accidents. The necessity of improving the quality of training on OSH issues at the enterprise level is grounded.

Опис

Ключові слова

нещасні випадки, accidents, навчання, training, безпека, safety, виробництво, production, охорона праці, occupational safety, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Романенко, Н. В. Особливості вдосконалення навчання з питань охорони праці в Україні / Н. В. Романенко // Проблеми охорони праці в Україні : Збірник наукових праць – К. : ННДІПБОП, 2010. – Вип. 18. – С. 94-99.

Зібрання