Обґрунтування методу шампанізації при виробництві сортових ігристих рожевих вин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведені дослідження впливу способів шампанізації на ароматичні характеристики сортових рожевих ігристих вин із Піно Нуар і Піно Грі з використанням газової хроматографії. Встановлено класи та представники речовин, які відповідальні за їхній ароматичний комплекс та особливості хімічного складу. У ігристих рожевих винах із Піно Грі присутні терпенові спирти, які характеризують квіткові тони їхнього аромату. Ароматичний комплекс ігристих вин із Піно Нуар представлений β-фенилетанол, бензиловим спиртом, складними естерами та лактонами. Встановлено, що акратофорна шампанізація дозволяє зберегти сортові особливості Піно Грі та надати рожевим ігристим винам із Піно Нуар фруктово-ягідних відтінків, а класична – дозволяє набути цікавих тонів витримки. The researches of influence of methods of champanization on aromatic characteristics of varietal pink sparkling wines from Pinot Noir and Pinot Gri using gas chromatography are carried out. The classes and representatives of substances that are responsible for their aromatic complex and chemical composition features are established. In sparkling pink wines from Pinot Gri, terpene alcohols are present, which characterize floral tones of their aroma. The aromatic complex of sparkling wines from Pinot Noir is represented by β-phenylethanol, benzyl alcohol, complex esters and lactones. It has been established that acartophore champagne allows to preserve the peculiar features of Pinot Gri and to give pink sparkling wines from Pinot Noir fruit and berry shades, while the classic - allows you to get interesting tones of exposure.

Опис

Ключові слова

ігристі рожеві сортові вина, Піно Нуар, Піно Грі, sparkling pink grape wines, Pinot Noir, Pinot Gri, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Білько, М. В. Обґрунтування методу шампанізації при виробництві сортових ігристих рожевих вин / М. В. Білько // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2017. - Т. 23, № 5 (2). - С. 162-168.

Зібрання