Дослідження властивостей ягід журавлини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено органолептичні показники ягід журавлини та концентратів на її основі. Визначено рН і вміст сухих речовин усіх зразків. Встановлено, що композиція журавлиновий концентрат з лимонною кислотою у співвідношенні 1,5:1 є оптимальною для створення нової добавки, а вміст аскорбінової та бензойної кислот найбільший у журавлиновому концентраті, а найменший — у вичавках з ягід журавлини. Тобто можна очікувати, що добавка з концентратом матиме найбільший термін зберігання без застосування синтетичних консервантів. Вперше досліджено протекторні властивості ягід журавлини щодо іонів таких токсичних металів, як Pb (II), Hg (II), Cd (II). Отримано кількісні характеристики зв ’язуючої здатності досліджених зразків (ППВ — показники протекторних властивостей). Встановлено, що ППВ-Pb = 99,04±0,1, ППВ- Cd = 98,87±0,3, ППВ-Hg = 99,5220,2 для подрібнених ягід. Розглянуто можливий хімізм комплексоутворення основних компонентів журавлини з іонами токсичних металів. Координація іонів досліджуваних металів може здійснюватися таким чином: за атомами оксигену внаслідок заміщення гідрогену в гідроксогрупах тіазольного фрагменту вітаміну В1; за рахунок заміщення гідрогену в гідроксогрупах вітаміну В4 (холін), цукрах, флавоноїдах; за атомами оксигену внаслідок заміщення гідрогену в гідроксо- групах дубильних речовин (пірокатехін, пірогалол тощо) з утворенням 5-членнних циклів; за атомами оксигену внаслідок заміщення гідрогену в гідроксогрупах та розриву подвійного зв ’язку в > С=О-групах окремих флавоноїдів з утворенням 5-членнних циклів, вітамінів А, К; за атомами оксигену внаслідок розриву подвійного зв ’язку в 6-ацетокси-фрагменті токоферолу; за рахунок заміщення гідрогену в карбоксильних групах аскорбінової (вітамін С), яблучної, лимонної, фолієвої (вітамін В9), бензойної, хінної, урсолової кислот; за рахунок заміщення гідрогену в карбоксильних та гідроксогрупах пектинових речовин. Отримана інформація була використана під час розробки нової добавки — комплексного підкислювача функціональної дії у формі замороженої «журав- линової таблетки» з консервуючою, антиоксидантною активністю та протекторними властивостями, а також як готова основа для створення безалкогольних, гарячих або холодних напоїв. Пропонована таблетка застосована для створення нового безалкогольного напою. The organoleptic characteristics of cranberry berries and concentrates based on it were investigated. The pH and dry matter content of all samples weredetermined. It has been established that the composition of cranberry concentrate with citric acid in a ratio of 1.5: 1 is optimal for creating a new additive. It was established that the content of ascorbic and benzoic acids remains the highest in cranberry concentrate, and the lowest in squeezes from cranberries. That is, it can be expected that the supplement with concentrate will have the longest shelf life without the use of synthetic preservatives. The protective properties of cranberry berries have been studied for the first time relative to ions of toxic metals such as Pb (II), Hg (II), Cd (II). The obtained quantitative characteristics of the binding capacity of the studied samples (PPS — indicators of the protective properties). It is established that IPP-Pb = 99.04±0.1, IPP-Cd = 98.87±0.3, IPP-Hg = 99.52±0.2 for chopped berries. The possible chemistry of complexation of the main components of cranberries with ions of toxic metals has been considered. It can be expected that the coordination of the ions of the studied metals can be carried out as follows: by oxygen atoms due to the substitution of hydrogen in the hydroxyl groups of the thiazole fragment of vitamin B1 ; due to the replacement of hydrogen in the hydroxyl groups of vitamin B4 (choline), sugars, flavonoids; oxygen atoms due to substitution of hydrogen in hydroxyl groups of tannins (pyrocatechin, pyrogallol, etc.) with the formation of 5- membered cycles; on oxygen atoms due to the substitution of hydrogen in hydroxogroups and the rupture of a double bond in the > C = O-groups of individual flavonoids with the formation of 5-membered cycles, vitamins A, K; on the oxygen atoms due to the double bond breaking in the 6- acetoxy-fragment of tocopherol; by replacing hydrogen in carboxyl groups of ascorbic (vitamin C), malic, citric, folic (vitamin B9), benzoic, quinic, ursolic acids; due to the substitution of hydrogen in carboxyl and hydroxyl groups of pectin substances. The obtained information was used during the development of a new additive — a complex acidulant of functional action in the form of a frozen “Cranberry tablet” with preservative, antioxidant activity and protective properties, and also as a ready basis for creating soft, hot or cold drinks.

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, токсичні метали, харчові продукти, food products, властивості журавлини, cranberry properties, toxic metals

Бібліографічний опис

Дослідження властивостей ягід журавлини / Є. Є. Костенко, М. В. Мілюкін, О. М. Бутенко, Н. С. Рубаха // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 4. – С. 174–187.

Зібрання