Історіографія становлення університетської освіти в Наддніпрянській Україні в першій половині ХІХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Статтю присвячено історіографії становлення університетської освіти в Наддніпрянській Україні в першій половині ХІХ ст. Автор періодизував розвиток історіографії даної проблеми. Проаналізовано основні документи Міністерства народної освіти, рішення вчених рад Київського і Харківського університетів та їх висвітлення в історичній літературі. Вивчено основні напрямки досліджень дореволюційних, радянських і сучасних істориків. Визначено здобутки та пробіли в проведених наукових пошуках. Окреслено подальші завдання наукових досліджень. The article is devoted to the historiography of the establishing of university education in the Dnieper Ukraine in the first half of the 19th century. The author made a periodization the of historiography on this issue. The main documents of the Ministry of National Education, the decision of the academic councils of the Kyiv and Kharkiv universities and their coverage in the historical literature have been analyzed. The basic directions of studies of the pre-revolutionary, Soviet and modern historians have been studied. The achievements and gaps in the scientific researches were determined. Further tasks of scientific research are outlined. Despite of positive evaluation of university studies on this topic, many questions demand more structurized archival research. Until today no complex research was devoted to this topic.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, університет, освіта, історіографія, автор, дослідження, university, education, historiography, author, research

Бібліографічний опис

Пилипенко, О. Є. Історіографія становлення університетської освіти в Наддніпрянській Україні в першій половині ХІХ ст. / О. Є. Пилипенко // Сторінки історії. – 2019. - Вип. 47. – С. 73-99

Зібрання