Напрями формування інноваційної політики підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Підвищення ефективності та конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, його інноваційна орієнтація мають опиратися на комплексні заходи підтримки як з боку держави, так і з боку формування інфраструктури ринку інноваційних продуктів з усіма атрибутами: інвестиційних інститутів, виробників, споживачів, посередників та ін. Не менш актуальною є проблема розробки та вдосконалення ринкового механізму регулювання інноваційних процесів, тобто методологічної та методичної бази регулювання інновацій. Improving the efficiency and competitiveness of domestic production, its innovative orientation should be based on comprehensive measures of support from both the state and by the formation of the infrastructure market innovative products with all the trappings: investment institutions, manufacturers, customers, intermediaries and others. Equally important is the issue of development and improvement of market regulation mechanism of innovation processes, ie, a methodological and technical framework Regulation.

Опис

Ключові слова

державне фінансування, інноваційна політика підприємства, національна економіка, public funding, enterprise innovation policy, national economy, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Напрями формування інноваційної політики підприємства / Н. С. Скопенко // Наукові праці Українського державного університету харчових технологій. - 2001. - №10, Ч. ІІІ. - С. 93.

Зібрання