Development of a technology of vitaminized blended vegetable oils and their identification by the fatty acid and vitamin contents

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

As a result of comparative analyzes of the physicochemical properties and fatty and fatty acid composition of vegetable oils, a reasonable choice was made. a reasonable choice was made. Namely, sunflower, pumpkin, linseed, and castor oils for the preparation of blends blends with a rational ratio of ω-6:ω-3 fatty acids: in two-component blends (10:1, 5:1) and in three-component blends (5:1). The combination of blends of vegetable of vegetable oils with a rational ratio of ω-6:ω-3 fatty acids. They are classified as to polyfunctional physiologically active products with a wide range of products with a wide range of technological properties. technological properties, so they can be used with fat-soluble can be used with fat-soluble vitamins (tocopherol and β-carotene). This reduces oxidative processes in the BAC. Blended vegetable oils are a system in which in which PUFAs of the ω-6 and ω-3 groups are present in certain proportions and are subject to oxidative deterioration. and are prone to oxidative damage, mostly due to the increased In accordance with the characteristics of blended oils, as of blended oils as enriching ingredients, fat-soluble vitamins E (tocopherol) and β-carotene, which are not only physiologically logically important components for the human body. for the human body, but also active natural anti oxidants. It was found that the addition of 0.2 % β-carotene solution in the amount of 3.75 g and 1 % tocopherol solution - 2.5 g provide 30 % of the daily requirement of these vitamins. The expediency of the combined use of tocopherol and β-carotene, which allows to stabilize oxidation and increase the induction period by 1.5-2 times. The technology of blending and and vitaminization of vegetable oils, which has been implemented at the Odesa plant of stone and vegetable and Vegetable Oils Plant, AVA LLC (Ukraine). Solving the tasks set when substantiation of blending and and vitaminization technologies, it was proved that these operations can be performed operations can be performed on equipment that is available is available at almost all oil and fat enterprises. enterprises. The proposed technology of blending The proposed blending technology involves only two stages (stage 1 dosing of the prescription amount of oil 1 into the The 2nd stage is the dosing of the prescription amount of oil 1 into the dosing the prescription amount of oil 2 into the container with oil 1 and stirring for 5-10 minutes at t=28- 30 °С). It does not require much time and allows for the preparation of time and allows for the preparation of oils and and mixing in 10-15 minutes. Внаслiдок проведених порiвняльних аналiзiв фiзико-хiмiчних властивостей i жир- нокислотного складу рослинних олiй зроблено обгрунтований вибiр. А саме ‒ соняшникову, гарбузову, лляну, рижiєву олiї для складан- ня купажiв з рацiональним спiввiдношенням ω-6:ω-3 жирних кислот: у двокомпонентних (10:1, 5:1) та у трикомпонентних (5:1). Обґрунтовано поєднання купажiв рос- линних олiй iз рацiональним спiввiдношенням ω-6:ω-3 жирних кислот. Вони вiдносяться до полiфункцiональних фiзiологiчно актив- них продуктiв з широким спектром техноло- гiчних властивостей, тому можуть викорис- товуватись з жиророзчинними вiтамiнами (токоферолом та β-каротином). Це знижує окиснювальнi процеси у ВКРО. Купажованi рослиннi олiї – це система, в якiй ПНЖК груп ω-6 i ω-3 присутнi в певних спiввiдношеннях та схильнi до окисного псу- вання, бiльшою мiрою за рахунок пiдвищено- го вмiсту ПНЖК. Вiдповiдно до особливостей купажованих олiй, як збагачуючi iнгредiєнти, використовувались жиророзчиннi вiтамiни Е (токоферол) i β-каротин, якi є не лише фiзiо- логiчно важливими компонентами для органiз- му людини, але й активними природними анти- оксидантами. Встановлено, що додавання 0,2 % розчину β-каротину в кiлькостi 3,75 г та 1 % розчину токоферолу – 2,5 г забезпечують 30 % добової потреби цих вiтамiнiв. Пiдтверджена доцiльнiсть поєднаного використання токоферолу i β-каротину, що дозволяє стабiлiзувати окиснення i збiльшити перiод iндукцiї у 1,5‒2 рази. Розроблена технологiя купажування i вiтамiнiзацiї рослинних олiй, яка впроваджена на Одеському заводi кiсточкових i рослинних олiй, ТОВ «АВА» (Україна). Вирiшуючи поставленi завдання при обгрунтуваннi технологiй купажування та вiтамiнiзацiї, було доведено, що цi опера- цiї можливо виконувати на обладнаннi, яке є майже на усiх олiйно-жирових пiдприєм- ствах. Запропонована технологiя купажуван- ня передбачає лише два етапи (1-й етап − дозування рецептурної кiлькостi олiї 1 в тем- перуючу ємнiсть; 2-й етап − дозування рецеп- турної кiлькостi олiї 2 в ємнiсть з олiєю 1 i перемiшування протягом 5–10 хв. при t=28– 30 °С). Вона не потребує на це великих витрат часу та дозволяє провести пiдготовку олiй та змiшування за 10‒15 хв.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, fatty acid composition, vegetable oils, refined oils, unrefined oils, vitaminized blended vegetable oils (VKRO), рослиннi олiї, рафiнованi олiї, не рафiнованi олiї, вiтамiнiзованi купажованi рослиннi олiї (ВКРО), жирнокислотний склад

Бібліографічний опис

Development of a technology of vitaminized blended vegetable oils and their identification by the fatty acid and vitamin contents / Y. Kotliar, O. Topchiy, A. Kyshenia, M. Polumbryk, K. Garbazhiy, L. Lanzhenko, M. Bogdan, V. Yasko, T. Honcharenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – 3(11-93). – Pp. 32–43. doi.org/10.15587/1729-4061.2018.131971

Зібрання