Семантика рекламного повідомлення в поезії Ігоря Сєверянина

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються особливості рекламного повідомлення, інтерпретованого в ліричному творі. Показано, що однією з концептуальних рис індивідуального стилю поета-егофутуриста Ігоря Сєверянина є введення реалій довкілля у «рекламний» контекст, виражений у специфічній мові, інтонаціях заклику та запрошення, яскравій образності.
In article features the advertising message, interpreted in the lyrical work. It is shown that one of the conceptual features of individual style Ego-Futurists poet Igor Syeveryanyna enter the realities of the environment in the "advertising" context, expressed in a specific language, intonations call and invitation, colorful imagery.

Опис

Ключові слова

реклама, символіка, поезія Срібного віку, творчість Ігоря Сєверянина, футуризм, деталь, advertising, symbolics, poetry silver age, work of Igor Syeveryan, futurism, detail, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Науменко, Н. В. Семантика рекламного повідомлення у поезії Ігоря Сєверянина / Н. В. Науменко // Актуальні проблеми слов’янської філології : Міжвуз. зб. наук. статей. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХVІ. – С. 219-228.

Зібрання