Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України в умовах війни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ефективна зовнішньоекономічна діяльність є важливим фактором розвитку держав шляхом забезпечення надходження доходів від експортно-імпортних операцій, постачання різноманітних товарів та послуг, розвитку інноваційних виробництв. Визначено, що після початку великої війни Україна перебуває у надскладному становищі за всі роки незалежності: експорт товарної продукції скоротився майже вдвічі, а імпорт – втричі. Встановлено, що негативне сальдо ЗЕД України спостерігається протягом останнього року як за фактичними даними, так й за сезонно скоригованими обсягами експорту-імпорту товарів. російська федерація цілеспрямовано підриває економіку нашої держави шляхом блокування вітчизняного експорту. Війна внесла свої корективи в стратегічні питання міжнародної торгівлі, зокрема експорту та логістики. Відбулася динамічна переорієнтація зовнішньої торгівлі України на європейські ринки та нові логістичні маршрути, що суттєво пом’якшило обмеження, які наклало блокування агресором чорноморських морських портів. Цьому сприяли рішення ЄС та низки інших важливих торговельних партнерів щодо лібералізацїі доступу українських товарів, важливі рішення щодо поліпшення транспортування українських товарів територією ЄС. В умовах війни тимчасові торговельні преференції для української продукції вкрай важливі, особливо для підтримки зруйнованої війною економіки. Тому збереження та продовження пільгового торговельного режиму України з Євросоюзом необхідно для подальшого виживання та розвитку вітчизняного бізнесу. Російська агресія проти України значно ускладнила логістику: перериваються ланцюги поставок, припинився експорт продовольства через ключові сільськогосподарські сектори, що може спричинити продовольчу кризу в різних регіонах світу. Задля запобігання світової гуманітарної кризи та голоду у липні 2022 року у Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна. Функціонування «зернового коридору» було продовжено у листопаді ще на 120 днів. Робота зернового коридору та спрощення процедури експорту вивезення зерна на всіх кордонах дозволили відновити експортні можливості АПК та сприяти глобальній продовольчій безпеці. Effective foreign economic activity is an important factor in the contries development by ensuring the receipt of income from export and import operations, various goods supply and services, and innovative industries development. It is determined after the outbreak of the Great War, Ukraine has been in an extremely difficult situation for all the years of independence: exports of commodity products have been cut almost half, and imports have tripled. It is established that the negative balance of Ukraine's foreign trade has been observed over the past year both in terms of actual data and seasonally adjusted exports and imports volumes of goods. The Russian Federation is firmly undermining Ukraine economy by blocking domestic exports. The war has adjusted international trade strategic issues, including exports and logistics. There has been a dynamic reorientation of Ukraine's foreign trade to European markets and new logistics routes, which has significantly eased the restrictions imposed by the aggressor's blockade of Black Sea ports. This was facilitated by the decisions of the EU and several other important trading partners to liberalize access for Ukrainian goods, as well as important decisions to improve Ukrainian goods transportation through the EU. In a time of war, temporary trade preferences for Ukrainian products are extremely important, especially to support the war-torn economy. Therefore, preserving and extending Ukraine's preferential trade regime with the EU is essential for the further survival and domestic business development. Russia's aggression against Ukraine has significantly complicated logistics: supply chains are interrupted, food exports through key agricultural sectors have stopped, which could cause a food crisis in different regions of the world. To prevent a global humanitarian crisis and famine, an agreement was signed in Istanbul in July 2022 to unblock Ukrainian ports for grain exports. The grain corridor was extended in November for another 120 days. Work of the corridor and the simplification of the grain export procedure at all borders allowed to restore the agro-industrial complex export capabilities and contribute to global food security.

Опис

Ключові слова

зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, зовнішня торгівля, експорт АПК, foreign economic activity, exports, imports, foreign trade, agricultural exports, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України в умовах війни / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина, О. М. Кириченко // Ефективна економіка. – 2023. – № 3.

Зібрання