Управління дебіторською заборгованістю хлібопекарських підприємств: концептуальний підхід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для хлібопекарських підприємств, що діють в ринкових умовах та в умовах кризових явищ в економіці, діяльність яких спрямована на отримання додаткових переваг перед конкурентами та досягнення найменших сукупних витрат, важливим питанням постає проблема управління всіма елементами оборотних засобів, оскільки це дає змогу оптимізувати їх структуру та зменшити відволікання коштів з обороту. Для вирішення цього питання було проаналізовано стан дебіторської заборгованості на хлібопекарських підприємствах та запропоновано заходи, щодо ефективного управління нею. For bakeries that operate in market conditions and in conditions of economic crisis, which are aimed at more competitive advantage and achieve the lowest total cost , an issue arises the problem of managing all elements of working capital, as it allows you to optimize the structure and reduce the diversion of money from circulation. To address this issue was analyzed receivables to bakeries and proposed measures for effective management.

Опис

Ключові слова

оборотні засоби, дебіторська заборгованість, working capital, accounts receivable, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Шереметинська, О. В. Управління дебіторською заборгованістю хлібопекарських підприємств: концептуальний підхід / О. В. Шереметинська // Інституційні чинники розвитку підприємницьких структур : кол. моногр. / під ред. О. О. Непочатенко – Умань: Візаві, 2013. – С. 117-122.

Зібрання