Мотивація і стимулювання в умовах креативного менеджменту

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті на підставі аналізу теорій мотивації, а саме: теорій потреб, очікування та справедливості, визначені концептуальні засади формування системи стимулювання: транспарентність, відсутність волюнтаризму та протекціонізму; застосування прямих і непрямих матеріальних стимулів та соціальних стимулів комфорту і творчості. При реалізації цих групових мотивацій для наближення до визначення особистого внеску кожного працівника рекомендовано застосовувати такий інструментарій, як комплексні індикативні показники та коефіцієнти градуювання. В умовах формування інформаційного суспільства групові методи мотивації і стимулювання поступово замінюють індивідуальною системою стимулювання. У зв'язку з цим нами розглянута модель когнітивного стимулювання Майерс-Бріггс, яка поки що широко не використовyється в практиці роботи вітчизняних підприємстві навіть у системі освіти. The article is based on the analysis of motivation theories, such as the theories of needs, expectations and justice. The conceptual basis for the formation of the incentive system has been defined – namely, the transparency and lack of voluntarism and protectionism; using direct and indirect financial incentives; using social incentives of comfort and creativity. When implementing these group motivations to determine the personal contribution of each employee, it is recommended to use such tools as complex indicative indicators and grading factors. In the conditions of formation of the information society, the group methods of motivation and stimulation are gradually replaced by an individual incentive system. In this regard, we examined the model of cognitive stimulation of Myers-Briggs, which still is not widely used in the practice of domestic enterprises and even in the education system.

Опис

Ключові слова

мотивація, стимулювання, людський капітал, когнітивні якості, креативний менеджмент, індивідуальне стимулювання, motivation, stimulation, human capital, cognitive qualities, creative management, individual, incentives, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Жужукіна, Н. І. Мотивація і стимулювання в умовах креативного менеджменту / Н. І. Жужукіна // Наукові праці НУХТ. - № 23. – К. : НУХТ, 2017. - С. 68-73.

Зібрання