Аспекти синергетичного підходу в управлінні стабільністю діяльності підприємств харчової промисловості в умовах глобалізаційних процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті досліджено теоретичні аспекти синергетичного підходу в формуванні стабільності діяльності виробничого підприємства та його характерні особливості в харчовій промисловості в умовах активізації глобалізаційних процесів в економіці. Визначено, що в управлінському процесі необхідно диференційовано розглядати внутрішню, зовнішню та синергетичну стабільність. Синергетична стабільність діяльності підприємства в сучасних умовах є результатом комплексного гармонізованого взаємозв’язку та взаємодії підприємства як системи з системою — економічний простір з інтеграційними та глобалізаційними процесами. Запропоновано в цьому зв’язку здійснювати управління формуванням внутрішньої, зовнішньої та гармонізованої синергетичної стабільності діяльності підприємств харчової промисловості. The article deals with the theoretical aspects of synergetic approach in shaping stability of industrial enterprise and its characteristics in the food industry in terms of intensification of globalization processes in the economy. It was determined that the management process should be differentiated considered internal, external stability and synergistic. Synergetic stability of the enterprise under modern conditions is the result of a complex relationship harmonized enterprise as a system of systems - economic space of integration and globalization processes. Proposed to manage the internal, external and harmonized synergetic stability of the food industry.

Опис

Ключові слова

синергетична стабільність, стохастичні збурення, глобалізація, економічна система, стабільність діяльності, біфуркації, бифуркации, synergetic stability, stochastic disturbances, globalization, economic system, stability operations, synergism, bifurcations, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Темчишина, Ю. Л. Аспекти синергетичного підходу в управлінні стабільністю діяльності підприємств харчової промисловості в умовах глобалізаційних процесів / Ю. Л. Темчишина, К. М. Темчишина // Економіка АПК. – 2013. - № 5. – С. 75-79.

Зібрання