Енергоощадна технологія перегонки бражки і розгонки спиртовмісних фракцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

За останні десятиліття для підвищення ефективності масообміну в брагоректифікаційних установках запропоновано значну кількість нових контактних пристроїв, особливості яких ще недостатньо досліджені. При сумісній розгонці побічних продуктів та напівпродуктів брагоректифікації технологія вилучення етилового спирту із фракцій, збагачених органічними домішками, не забезпечує в повній мірі видалення разом з головними проміжних та кінцевих домішок, що негативно впливає на якість товарного спирту.Метою роботи було дослідження ефективності роботи розгінної і бражної колон циклічної дії, ступеню очистки етилового спирту під час розгонки головної фракції та підвищення ефективності процесу брагоперегонки при подовженні часу перебування рідини на тарілках колон для контакту з парою. Дослідження ефективності інноваціної технології проводились у виробничих умовах ДП «Чуднівський спиртовий завод». Аналіз отриманих результатів показав, що при затримці рідини на тарілках до 20 с в процесі розгонки спиртовмісних фракцій в повній мірі видаляються альдегіди (ацетальдегід), естери (метилацетат, етилацетат, ізобутилацетат, ізоамілацетат) та нетипові домішки (акролеїн, кротоновий альдегід), спирти сивушного масла (ізопропіловий спирт та н-пентанол). Ступінь вилучення верхніх проміжних домішок і метанолу збільшувалась на 60 %. При цьому кратність концентрування головних домішок зростає на 33 %, вищих спиртів – на 69 %, метанолу – на 52 %. Витрати гріючої пари на розгонку зменшувались майже на 30 % в порівняно з типовими колонами за рахунок зменшення живого перерізу тарілок. На другому етапі досліджували ефективність запропонованої авторами технології в процесі перегонки зрілої бражки. Доведено, що збільшення часу перебування бражки на тарілках експериментальної колони до 12 с дозволяє підвищити концентрацію спирту в бражному дистиляті до 63…65 % об. За такої міцності бражного дистиляту можна проводити більш глибоку гідроселекцію головних і верхніх проміжних домішок спирту в епюраційній колоні і завдяки цьому підвищити ступінь очистки епюрату та ректифікованого етилового спирту. При затримці бражки на тарілках більше 12 с концентрація спирту в бражному дистиляті зростала незначно, але при цьому зменшувалась пропускна здатність колони по рідині.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, тарілки, колона, гріюча пара, головна фракція, леткі домішки спирту, контрольовані цикли, тарелки, колонна, греющий пар, головная фракция, летучие примеси спирта, контролированные циклы, plates, column, heated steam, main fraction, alcohol impurities, controlled cycles

Бібліографічний опис

Булій, Ю. В. Енергоощадна технологія перегонки бражки і розгонки спиртовмісних фракцій / Ю. В. Булій, О. І. Зінченко // ADVANCES OF SCIENCE : Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 17 May 2019. – P. 36-46.

Зібрання