Зміни структурних одиниць у тісті та хлібі з пшеничного борошна з концентратом рисового протеїну та фосфоліпідами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою роботи було визначити вплив концентрату рисового протеїну в поєднанні з соняшниковим лецитином на зміни структурних одиниць у тісті та хлібі з пшеничного борошна і дослідити вплив цієї сировини на білковий склад хліба. Хліб з пшеничного сортового борошна володіє невисокою харчовою цінністю, зокрема достатньо низьким вмістом білка. Крім того, він є неповноцінним та засвоюється на низькому рівні. Вирішенням цієї проблеми може бути включення в рецептуру таких виробів джерел повноцінних білків. Переважаючою незамінною амінокислотою концентрату рисового протеїну був лейцин, тоді як вміст триптофану був найменшим. Однак лімітуючою амінокислотою в обох видах сировини є лізин, проте амінокислотний скор борошна пшеничного за лізином 0,44, в той час як концентрату рисового протеїну – 0,58. Встановлено збільшення вмісту незамінних амінокислот у хлібі залежно від дозування концентрату рисового протеїну, зокрема лімітуючої амінокислоти – лізину. Інфрачервоні спектри сировини вказують на різний склад та різну природу пшеничного борошна, концентрату рисового протеїну та соняшникового лецитину. Включення додаткового джерела білка зумовлює зміни структурних елементів тіста за рахунок вклинювання білкових речовин добавки в клейковинний каркас. Внесення в рецептуру пшеничного хліба концентрату рисового протеїну, особливо в поєднанні з лецитином, впливає на біологічну цінність хліба та перерозподіл структурних елементів в тісті та хлібі. Це матиме вплив на якість хлібобулочних виробів з цією сировиною та сприятиме підвищенню забезпеченості організму людини білком при споживанні таких виробів The aim of the work was to determine the effect of rice protein concentrate in combination with sunflower lecithin on changes in structural units in dough and bread made from wheat flour and to investigate the effect of this raw material on the protein composition of bread. Bread made from wheat flour has a low nutritional value, in particular, a fairly low protein content. In addition, it is inferior and absorbed at a low level. The solution to this problem can be the inclusion of sources of complete proteins in the formulation of such products. Leucine was the predominant essential amino acid in rice protein concentrate, while tryptophan was the lowest. However, the limiting amino acid in both types of raw materials was lysine, but the amino acid score for lysine in wheat flour was 0.44, while that of rice protein concentrate was 0.58. An increase in the content of essential amino acids in bread was established depending on the dosage of rice protein concentrate, in particular the limiting amino acid - lysine. Infrared spectra of raw materials indicated different composition and different nature of wheat flour, rice protein concentrate and sunflower lecithin. The inclusion of an additional source of protein led to changes in the structural elements of the dough due to the inclusion of protein substances of the additive into the gluten framework. The introduction of rice protein concentrate into the recipe of wheat bread, especially in combination with lecithin, affected the biological value of bread and the redistribution of structural elements in the dough and bread. This will have an impact on the quality of bakery products with this raw material and will contribute to increasing the supply of protein to the human body when consuming such products.

Опис

Ключові слова

хліб, концентрат рисового протеїну, лецитин, білок, інфрачервона спектроскопія, bread, rice protein concentrate, lecithin, protein, infrared spectroscopy, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Шевченко, А. О. Зміни структурних одиниць у тісті та хлібі з пшеничного борошна з концентратом рисового протеїну та фосфоліпідами / А. О. Шевченко, С. І. Літвинчук // International Science Journal of Engineering & Agriculture. 2023. – 2(4) – Pp. 47-57

Зібрання