Вплив пандемії на діяльність стартап-проектів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасне ринкове середовище – середовище мінливості та загроз, яке постійно кидає виклик тим, хто на ньому функціонує. Пандемія COVID-19 негативно вплинула на всі економічні процеси без виключення в усіх державах світу. Її наслідками стали збільшення кількості безробітних, банкрутство підприємств малого та середнього бізнесу, порушення ланцюгів поставок тощо. Найбільш чутливими до будь-яких змін в економічному середовищі є малий бізнес і стартап-проекти, тому сучасна ситуація в світі викликає необхідність розроблення заходів для мінімізації негативного впливу пандемії, карантинних заходів на діяльність стартап-проектів. Розглянуто дефініцію «стартап» та визначено спільну рису до визначення: як розуміння того, що стартап, перш за все, це реалізація нової ідеї, яка новим товаром чи послугою задовольнить потребу споживачів. Проаналізовані результат дослідження провідних дослідницьких структур щодо причин закриття стартап-проектів. Проаналізовано наслідки впливу пандемії на фінансовий стан стартап-проектів у різних галузях економіки. Визначено, що однією з поширених причин втрати значної частки прибутку великих та потужних компаній, які не змогли пристосуватися до нових умов існування, стало невміння вести бізнес онлайн зі своїми споживачами. Визначено найбільш привабливі сфери для започаткування та розвитку стартап-проекту під час пандемії та перспективи подальшої діяльності. Наведено досвід країн світу щодо надання державної підтримки стартап-проектам в період пандемії. Зазначено програми підтримки українських стартап-проектів. Визначено, що надзвичайні умови ринкового середовища надають не тільки загрози, а й можливості до пошуку нових ідей та їх реалізації творчім стартаперам. Визначено, що успіх проекту залежить від рівня його адаптивності, від готовності команди змінювати бізнес-модель, шукати альтернативні шляхи надходження ресурсів та інвестицій. Запропоновано заходи, що сприятимуть мінімізації негативного впливу пандемії на діяльність стартап-проектів. The modern market environment is an environment of variability and threats that constantly challenges those who operate on it. The pandemic has COVID-19 negatively affected all economic processes, without exception, in all States of the world. Its consequences were an increase in the number of unemployed, the bankruptcy of small and medium-sized businesses, disruption of supply chains and the like. The most sensitive to any changes in the economic environment are small business and startup projects, so the modern situation in the world necessitates the development of measures to minimize the negative impact of the pandemic, quarantine events on the activities of startup projects. The definition of "startup" was considered and a general feature to the definition was defined: how to understand that a startup, first of all, is the implementation of a new idea that will satisfy the need of consumers with a new product or service. The results of research of leading research structures regarding the reasons for closing startup projects were analyzed. The impact of the pandemic on the financial condition of startup projects in various sectors of the economy was analyzed. It was determined that one of the common reasons for the loss of a significant share of the profits of large and powerful companies that could not adapt to the new conditions of existence was the inability to conduct business online with consumers. The most attractive areas for the start and development of a startup project during the pandemic and prospects for further activities have been identified. The experience of the countries of the world in providing state support for startup projects during the pandemic is presented. Support programs for Ukrainian startup projects are indicated. It is determined that the extraordinary conditions of the market environment provide not only threats, but also opportunities for the search for new ideas and their implementation by creative startups. It is determined that the success of the project depends on the level of its adaptability, on the readiness of the team to change the business model, to look for alternative ways of receiving resources and investments. Proposed measures to minimize the negative impact of the pandemic on the activities of startup projects.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, стартап, стартап-проекти, державна підтримка стартап-проектів, пандемія, ринкове середовище, споживачі, загрози, можливості, startup, startup projects, state support of startup projects, pandemic, market environment, consumers, threats, opportunities

Бібліографічний опис

Данкеєва, О. М. Вплив пандемії на діяльність стартап-проектів / О. М. Данкеєва, Ю. В. Березова // Галицький економічний вісник. – 2021. – Т. 69, № 2. – С. 153-159.

Зібрання