Методологічне підґрунтя реформування соціальних стандартів: регіональний аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті сформоване методологічного підґрунтя реформування соціальних стандартів з урахуванням регіональної специфіки функціонування домогосподарств. Встановлено, що ліквідація «пастки бідності» можлива за рахунок введення неоподаткованого мінімуму у розмірі прожиткового мінімуму. Доведено, що регіональна мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком та неоподаткований мінімум встановлені на рівні прожиткового мінімуму забезпечить підвищення ефективності функціонування підсистеми пропозиції домогосподарства. Запропонована концепція забезпечує цілісність системи державних соціальних стандартів та повністю відповідає конституційним нормам.The methodological basis of social standards reforming taking into account regional specifics of households functioning is stated in the article. It is found that elimination of "a poverty trap" is possible at the expense of uses of a free minimum at a rate of a living wage. It is proved that the regional minimum wage, the minimum pension on age and the free minimum established at the living wage level will provide increase of household offer subsystem functioning efficiency. The offered concept provides integrity of system of the state social standards and completely corresponds to the constitutional standards.

Опис

Ключові слова

соціальний стандарт, пастка бідності, прожитковий мінімум, неоподаткований мінімум, домогосподарство, social standard, poverty trap, living wage, free minimum, household, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Бурлуцький, С. В. Методологічне підґрунтя реформування соціальних стандартів: регіональний аспект / С. В. Бурлуцький, С. В. Бурлуцька // Часопис економічних реформ. – Луганськ : Луганський національний університет ім. В.Даля, 2013. – № 3 (11). – С. 140–147.

Зібрання