Моделювання ціноутворення на ринку товарів та послуг, комп’ютерні технології розрахунку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлена стаття дає змогу побудови економетричних моделей на базі метода Брандона для оцінки поточної ринкової вартості товарів та послуг, розробки комп’ютерного методу розрахунку такої вартості, яка відповідає реальній ситуації. Шляхом порівняння оцінюваного об’єкту з аналогічними, за якими будується математична модель, коригується його продажна ціна з врахуванням побажань продавця та покупця. The presented article enables construction of ekonometrichnikh models on a base metoda of Brandona for the estimation of present market value of commodities and services, development of computer method of calculation of such cost which answers the real situation. By comparing of the estimated object to analogical which a mathematical model is built after, corrected him selling price taking into account the wishes of salesman and buyer.

Опис

Ключові слова

моделювання, економетрична модель, ринкова вартість, похибка, метод Брандона, design, ekonometrichna model, market value, error, method of Brandon, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Медведєв, М. Г. Моделювання ціноутворення на ринку товарів та послуг, комп’ютерні технології розрахунку / М. Г. Медведєв, В. М. Романенко // Наукові праці НУХТ. – 2013. - № 50. - С. 108-112.

Зібрання