Теоретико-емпірична оцінка змін структурно-енергетичного стану фізично зміненої води та їх біологічних наслідків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі здійснено узагальнення 3 сучасних наукових позицій рівня теоретично-експериментальної оцінки впливу структурно-енергетичного стану води під дією зовнішніх безреагентних фізичних чинників на біологічні ефекти в організмах, що споживають воду та гідро біонти, для яких ця вода є середовищем перебування. Показано особливу роль контактної взаємодії водних об’єктів з молекулами води, що призводить до формування пограничного шару структурованої води з особливими властивостями. Визначено характер термодинамічних змін на міжфазній поверхні під дією контактних структурних та енергетичних збуджень молекул води. Структурогенні властивості молекул води при її взаємодії з біополімерами клітин, що призводять до утворення рідинних полімерних кристалів, які формують структуру внутрішньо- та зовнішньоклітинних середовищ. Встановлено зв’язок проявів біологічної активності організмів з здатністю структурованої у біотканинах води, як відкритої та чутливої до електромагнітних полів системи, до взаємодії з факторами зовнішньої дії, в тому числі над малої (інформативної) інтенсивності. In present work there was made an attempt to generalize3 modern scientific positions in the level of theoretical and experimental evaluation of the influence of the structural and energy condition of water under the influence of external non-reagent physical factors on biological effects in organisms that consume water and hydrobionts, for which this water is the habitat. Itis showna special role of contact interaction of water objects with water molecules,which leads to the formation of a boundary layer of structured water with special properties, which at the same time reflect the structuring effect of the surface of the water volume. The property of awareness and study of the nature of thermodynamic changes on the interphase surface under the influence of contact structural and energy excitations of water molecules is noted. The structural properties of water molecules are important for the processes of vital activitywhen it interacts with cell biopolymers, which leads to the formation of liquid polymeric crystals that form the structureof the internal and external cellular environment.Not less important is the study of the role of water in the energy and information exchange of living systems with the surrounding environment, including the mechanism of intermolecular energy exchange in biological environments, to the combination of biomolecules, water and physical fields, which are subject to the laws of quantum physics. It is important to take into account that physical fields increase the structural properties of wateraffecting a fundamentally important balance between "crystalline" and "isotron" water in a biological aquatic environment.The connection of manifestation of biological activity of organisms with the ability to water structured in biocides as an open and sensitive to the electromagnetic fields of the system, to interaction with factors of external action, including over small (informative) intensity is established. It is finally recognized thefundamentally important role of the electronic component of the associated phase of water in the composition of biological systems of living organisms and its value in provision of their sustainable homeostasis.The generalization of the mass of experimental data allowed establishing the biological activity of physically treated water in the four categories of bioenergetic activity.This will lead to increasing of the production of safe water of the highest quality category in competitive environment and for the further implementation in the food industryof a modern systemfor evaluation of the bioenergy activity of physically modified high-quality drinking water.

Опис

Ключові слова

вода, макромолекули, біополімери, water, macromolecules, biopolymers

Бібліографічний опис

Теоретико-емпірична оцінка змін структурно-енергетичного стану фізично зміненої води та їх біологічних наслідків / А. І. Українець, Ю. В. Большак, А. І. Маринін, Р. С. Святненко, С. В. Позняковський // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : збірник наукових праць. – Харків : ХДУХТ, 2019. – Вип. 1 (29). – С. 172-184.

Зібрання