Эксплуатация подогревателей сахарного завода в аспекте энергетического менеджмента

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статье обоснована необходимость учета заводскими специалистами аксплуатационньїх факторов, определяющих проектньїе температурьі греющего пара и температурньїе напорьі, на атапе проектирования подогревателей с целью формирования адекватной системи исходньіх данньїх. Предпожено математическое обеспечение знергоменеджмента системи подогревателей тепловой схеми завода, а именно оперативного поддержания тепловой мощности подогревателей на проектном уровне в течение всего периода их зксплуатации. Приведен метод расчета диаметра паропровода, транспортирующего греющий пар к подогревателям, допустимой потерей температури конденсации греющего пара. Предложен метод учета переменного потребления пара вакуум-аппаратами периодического действия при заданий проектних значений температур греющего пара и температурних напоров для подогревателей тепловой схеми сахарньїх заводов. Разработана методика оперативного контроля и принятия решений (знергоменеджмента) для системи подогревателей сахарного завода.У статті обґрунтовано необхідність обліку заводськими фахівцями експлуатаційних факторів, що визначають проектні температури гріючої пари і температурні напіри, на етапі проектування підігрівачів з метою формування адекватної системи вихідних даних. Передбачено математичне забезпечення енергоменеджменту системи підігрівачів теплової схеми заводу, а саме оперативної підтримки теплової потужності підігрівачів на проектному рівні протягом усього періоду їх експлуатації. Наведено метод розрахунку діаметра паропроводу, що транспортує гріючий пар до підігрівачів, допустимою втратою температури конденсації пари, що гріє. Запропоновано метод обліку змінного споживання пари вакуум-апаратами періодичної дії за завдань проектних значень температур пари, що гріє, і температурних напорів для підігрівачів теплової схеми цукрових заводів. Розроблено методику оперативного контролю та прийняття рішень (знергоменеджменту) для системи підігрівачів цукрового заводу.

Опис

Ключові слова

кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, энергетический менеджмент, тепловая схема, сахарный завод, проэктные параметры, эксплуатационные параметры, взаимное соответствие, energy management, thermal scheme, sugar factory, design parameters, operational parameters, mutual correspondence

Бібліографічний опис

Филоненко, В. Н. Эксплуатация подогревателей сахарного завода в аспекте энергетического менеджмента / В. Н. Филоненко, Д. Н. Цыганков, А. А. Швецов // Сахар. – 2018. – №3. – С. 28-37

Зібрання